2 augustus 2012

BRL 2815 bindend verklaard

Op 21 juni 2012 heeft Kiwa de beoordelingsrichtlijn BRL 2815 “Wandconstructies opgebouwd uit betonnen stapelblokken” bindend verklaard.

De BRL bevat enerzijds kwaliteitseisen voor het ontwerp, de productie en het gereed product van betonnen stapelblokken zelf en anderzijds ontwerpeisen voor de wandconstructies opgebouwd uit betonnen stapelblokken. Daarnaast dienen de blokken te voldoen aan de eisen die zijn gesteld in het Besluit bodemkwaliteit.

Toepassingsgebied

Wandconstructies opgebouwd uit droog gestapelde betonnen stapelblokken op een vlakke fundatie.

De wandconstructies vormen geen onderdeel van een gebouw, maar wel van onder andere keermuren, sleufsilo’s en laad- en loskades;

Buiten het toepassingsgebied van deze BRL valt het ontwerp van de fundatie voor de wandconstructie en de eventuele verankering hieraan.

Kiwa controleert de gecertificeerde betonbedrijven door middel van vier tot vijf controle bezoeken per jaar.

Toelatingsonderzoek

  • Het door de certificatie-instelling uit te voeren toelatingsonderzoek vindt plaats aan de hand van de in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen prestatie- en producteisen inclusief beproevingsmethoden en omvatten onder andere:
  • Attesteringsonderzoek, om vast te stellen of de wandconstructies opgebouwd uit betonnen stapelblokken voldoen aan de prestatie-eisen;
  • (Monster)onderzoek, om vast te stellen of de producten voldoen aan de product-eisen;
  • Beoordeling van het productieproces;
  • Beoordeling van het kwaliteitssysteem en het IKB-schema.

Informatie

Kiwa Nederland B.V. 
Unit Bouwconstructies 
Postbus 70 
2280 AB Rijswijk 
Telefoon: +31 (0)88 998 44 48 

Download hier de BRL (pdf)