12 februari 2013

BRL 1003 is per 24 januari 2013 bindend verklaard

Naar aanleiding van het van kracht worden van Bouwbesluit 2012, is BRL 1003 “Niet-dragende binnenwanden” herzien met daarin de aanpassingen op de aan het Bouwbesluit gerelateerde prestatie-eisen. De herziene BRL 1003 is op 24 januari 2013 aanvaard door de HCB. BRL 1003 d.d. 16-12-2003 en Wijzigingsblad BRL 1003 d.d. 01-04-2006 komen hiermee te vervallen. De kwaliteitsverklaringen die op basis van de vervallen beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven, verliezen hun geldigheid per 1 oktober 2013. Neem voor de herverlening contact op met Kiwa.

Informatie

Voor eventueel meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Eric Hendriks, Certificatiedeskundige 
Kiwa Nederland B.V. 
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
T +31 (0)88 998 44 35 / F + 31 (0)+31 (0)88 998 44 20 
E-mail: eric.hendriks@kiwa.nl