18 maart 2013

BRL 2317 ter kritiek gepubliceerd tot en met 24 april 2013

Het College van Deskundigen Ongewapende betonproducten van Kiwa heeft de nieuwe beoordelingsrichtlijn BRL 2317 Waterdoorlatende bestratingselementen (KOMO Productcertificatie) vrijgegeven ter kritiek.

Het toepassingsgebied van deze beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op geprefabriceerde waterdoorlatende bestratingselementen waarvan de betonsamenstelling zodanig is ontworpen dat een open betonstructuur ontstaat welke het water doorlaat. De producten zijn bestemd om te worden toegepast in gebieden waar het gewenst is om niet vervuild regenwater zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan de grondwaterstand. (infiltratie in de bodem).

Deze beoordelingsrichtlijn is niet van toepassing op bestratingselementen met geprefabriceerde holten waarlangs water kan passeren. Als onderdeel van de certificering van waterdoorlatende bestratingselementen geldt in het kader van de wetgeving Besluit bodemkwaliteit dat voor de waterdoorlatende bestratingselementen ook BRL 5070 Elementen van beton van toepassing is.

De kritiekperiode loopt tot en met 24 april 2013.

Kritiek en informatie

Commentaar kunt u gedurende de kritiekperiode schriftelijk indienen bij: 
Kiwa Nederland B.V. 
Unit Infrastructuur en Mobiliteit 
t.a.v. Jan-Willem Bosma
E-mail: jwb@kiwa.nl 

Download hier de BRL