22 april 2013

BRL's K561, K562 en K563 tot en met 7 juni 2013 ter kritiek

De volgende herziene ontwerp-beoordelingsrichtlijnen zijn tot en met 7 juni 2013 ter kritiek gepubliceerd:

  • BRL K561 "Kunststof peilbuizen voor milieukundig grondwater onderzoek"
  • BRL K562 "Kunststof filterkousen voor milieukundig grondwater onderzoek"
  • BRL K563 "Kunststof slangen voor milieukundig grondwater onderzoek"

De herziening betreft geen verzwaring of wijziging van eisen, maar behelst – naast diverse redactionele wijzigingen – een toelichting op het verschil tussen de eisstelling gebaseerd op streefwaarden grondwater (Circulaire Bodemsanering (3-4-2012, Staatscourant 6563) zoals in de beoordelingsrichtlijnen opgenomen en de gebruikelijke detectiegrens van de betreffende parameters in het Accreditatieschema voor de laboratoriumanalyses voor grond, waterbodem – en grondwateronderzoek AS3000. Tevens is in verband met gewijzigd Kiwa-beleid de status van de beoordelingsrichtlijnen omgezet van “KiwaQuality”- naar “Kiwa”-beoordelingsrichtlijn.

Het gebruik van materialen bij het nemen van grondwatermonsters is een onderdeel van het totale proces van bodemonderzoek. Hierbij wordt bodemonderzoek bedoeld voor het bepalen van het al dan niet verontreinigd zijn van de bodem en/of bepaling van de mate van verontreiniging die zich voordoet. In het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) dient te worden voorkomen dat de kwaliteit van de bodem nadelig wordt beïnvloed met betrekking tot de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant en dier. De gebruikte materialen mogen daarom geen onverwacht verontreinigende effecten hebben op de bodemmonsters die geanalyseerd moeten worden. Door het stellen van eisen aan de materialen kunnen verontreinigende effecten uitgesloten worden.

De drie betrokken beoordelingsrichtlijnen maken deel uit van een reeks van beoordelingsrichtlijnen die betrekking hebben op producten die gebruikt worden bij het nemen van grondwatermonsters waartoe nog meer behoren: filterzand (BRL K264), boorgatklei (BRL K265) en de onlangs geintroduceerde beoordelingsrichtlijn K567 “Peilbuizen van biologisch materiaal”.

Meer informatie en commentaar

Hans den Boer
E-mail: hans.den.boer@kiwa.nl
Tel.: +31 (0)88 998 44 78