2 april 2014

BRL K14032 tot en met 1 juni 2014 ter kritiek

Dat er veilig en gezond drinkwater uit de tappunten van een drinkwaterinstallatie komt is in Nederland een volkomen normale zaak. In het buitenland is dat niet altijd het geval. Wat in Nederland minder normaal gevonden wordt is dat drinkwaterinstallaties onderhoud nodig hebben om hun functie optimaal te kunnen blijven vervullen. Drinkwaterinstallaties kunnen namelijk na verloop van tijd vervuild raken. Denk aan een mogelijke besmetting met legionella als de temperatuur van het drinkwater langdurig tussen 25 °C en 55 °C kan komen. Maar ook kan aanslag en sediment bij langdurige stilstand leiden tot storingen aan de installatie. Hierdoor treedt dan mogelijk een kwaliteitsverlies op aan het drinkwater. Soms functioneren beveiligingen daardoor niet goed meer en kan er een verontreiniging optreden die risicovol is voor de volksgezondheid. Het is van groot belang dat een drinkwaterinstallaties met regelmaat goed wordt gereinigd en daar waar nodig gedesinfecteerd.

In de Nederlandse Norm NEN 1006 wordt voorgeschreven dat voor het in gebruik nemen van een nieuwe drinkwaterinstallatie en/of warmtapwater installatie, deze moet worden doorgespoeld met drinkwater en zo nodig moet worden gedesinfecteerd. Voor woninginstallaties is het reinigend doorspoelen met drinkwater in het algemeen afdoende. Bij grotere collectieve installaties is doorspoelen met drinkwater vaak niet meer effectief.

Er is veel druk en een krachtige spoelwerking nodig om de drinkwaterinstallatie hygiënisch betrouwbaar te krijgen. Er moet daarom al snel gebruik gemaakt worden van speciale middelen en apparatuur om de drinkwaterinstallatie te reinigen en/of desinfecteren. Dit werk kan enkel goed worden uitgevoerd door professionele kwaliteitsgestuurde bedrijven met specifiek opgeleid personeel, toegelaten middelen en professionele apparatuur. Die bedrijven moeten de wettelijke regels kennen, beschikken over de vergunningen en precies weten langs welke aanpak een succesvolle, veilige reinigings- en desinfectieactie kan worden uitgevoerd. Ze ontzorgen de eigenaar van de installatie en bieden veiligheid voor de consument, het milieu en de installatie zelf. Deze certificatieregeling moet ervoor zorgen dat eigenaren weten waar je moet zijn om je installatie helemaal veilig, schoon en gedesinfecteerd te krijgen.

Sinds 15 februari 2014 is het finale concept BRL-K14032 gepubliceerd voor commentaar. U wordt uitgenodigd kennis te nemen van dit certificatieschema. Uw opmerkingen, vragen of wijzigingsvoorstellen verzoeken wij u met gebruikmaking van het commentaarformulier aan ons kenbaar te maken.  U kunt commentaar aanleveren tot 1 juni 2014.

Voor nadere informatie over de regeling en het insturen van de commentaarformulieren:

Kiwa Nederland B.V.
Rose Derwort 
Unit Drinkwaterinstallaties 
Tel.: +31 (0)88 998 44 80 
E-mail: rd@kiwa.nl

Downloads

Download hier de BRL

Download hier het commentaarformulier