11 juli 2014

BRL K15003 tot en met 26 augustus 2014 ter kritiek

BRL-K15003  "Guideline for the Kiwa product certificate for products used for treatment and / or production of drinking water" is met ingang van 15 juli 2014  voor de verlening van het Kiwa keur ter kritiek gepubliceerd.

Met deze BRL is nu ook helder gemaakt dat voor de producten , waarvoor deze BRL gaat gelden, de standaard BRL-procedure conform het Kiwa Reglement voor Productcertificatie gevolgd wordt. Zo is nu de eis dat het merken moet voldoen aan de door Kiwa vastgestelde criteria (zie hoofdstuk 6) helder en eenduidig. Extra nadruk is ook gelegd op verpakkingseisen (zie hoofdstuk 4.7) en het hanteren van de Europese (EN) normen tbv testen  conform het interne kwaliteitssysteem (zie hoofdstuk 5.6) .

Voor de bestaande certificaathouders zijn er geen (financiële) consequenties.

Kritiek termijn

Het College van Deskundigen Waterketen (CWK) rekent een kritiek termijn van 6 weken vanaf de datum van deze publicatie ter kritiek. De kritiek termijn loopt dus tot en met 26 augustus.

Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp  beoordelingsrichtlijn binnen de aangegeven termijn te zenden aan:

Kiwa Nederland B.V.
dhr. W.R.F. Derwort (secretaris CWK)
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
e-mail: Jantje.Bakker@kiwa.nl
tel.: +31 (0)88 998 44 75

Downloads

Download hier de concept BRL