13 juli 2016

Concept-BRL K906/01 ‘Reinigen van mestopslag’ ter kritiek

Concept-BRL K906/01 is een nieuwe beoordelingsrichtlijn die betrekking heeft op het reinigen van mestopslagen

Onder mestopslag wordt verstaan: een stationaire houder (tank, bad, put, kelder, mestzakken, silo of bassin) waarin mest wordt opgeslagen.

De volgende toepassingen zijn mogelijk binnen de werkingssfeer van BRL-K906/01:

  • Het reinigen van een mestopslag door deze te betreden;
  • Het reinigen van een mestopslag zonder deze te betreden.

Commentaar

Uw eventuele commentaar op concept-BRL K906/01 kunt u, door middel van het hieronder te downloaden commentaarformulier, vóór 2 september 2016 schriftelijk indienen bij:

Kiwa Nederland
de heer A.R. Ramchandani
e-mail : arr@kiwa.nl

Downloads

Concept-BRL K906/01

Commentaarformulier concept-BRL K906/01