3 juli 2017

BRL K15001 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 3 juli 2017 is BRL K15001 ter kritiek gepubliceerd.

BRL-K15001 bevat alle relevante eisen die door Kiwa worden gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag en de instandhouding van een procescertificaat voor het transport van drinkwaterchemicaliën, aan te duiden als Kiwa ATD. Het Kiwa ATD is bedoeld voor de vervoerder van de drinkwaterchemicaliën. Deze BRL zal BRL K15001 d.d. 9 november 2009 vervangen.

Indienen van kritiek

Het College van Deskundigen Waterketen (CWK) rekent een kritiektermijn van 6 weken vanaf de datum van deze publicatie ter kritiek. Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn via het hier te downloaden commentaarformulier binnen de aangegeven termijn te zenden aan:

Kiwa Nederland B.V.
dhr. H.F. Wegh
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
fwe@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4463

Meer informatie

Voor informatie over de beoordelingsrichtlijn kunt u contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
dhr. H.F. Wegh
fwe@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4463

Downloads

BRL K15001 kritiekversie

BRL K15001 commentaarformulier