17 januari 2017

BRL K240 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 17 januari 2017 is een herziene versie van BRL K240 ter kritiek gepubliceerd.

BRL K240 bevat de eisen voor een productcertificaat voor ‘Zand en grind voor de drinkwaterproductie’.

De belangrijkste wijzigingen betreffen:

  • opname van een eis t.a.v. de afgifte van PAK’s (paragraaf 4.2.8);
  • het aansluiten op de eisen uit de accreditatienorm NEN-EN-ISO 17065 (hoofdstuk 9);
  • de beoordeling van de desinfectiecapaciteit van het productieproces (bijlage V).

Indienen van kritiek

Het College van Deskundigen Waterketen (CWK) rekent een kritiektermijn van 6 weken vanaf de datum van deze publicatie ter kritiek. Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn binnen de aangegeven termijn via onderstaand formulier per e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
dhr. R. Haarsma
Robert.Haarsma@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4418

Downloads

BRL K240 kritiekversie

BRL K240 commentaarblad