12 december 2018

BRL-K14040 gepubliceerd ter kritiek

For English version, see below.

Met ingang van 12 december 2018 is BRL-K773 ter kritiek gepubliceerd. BRL-K14040 bevat de eisen voor een productcertificaat voor ‘Taps for the delivery of hot or boiling water’.

Deze beoordelingsrichtlijn:

  • specificeert de constructie-, veiligheidseisen en testmethoden voor waterafgifte-eenheden voor huishoudelijke doeleinden voor gebruik als enkele of meerdere afleverpunten en om koud, gemengd, warm (tot 65°C) en heet (meer dan 90°C) of kokend water te leveren;
  • bevat verwijzingen zodat deze BRL aansluit op de accreditatie-eisen volgens NEN-EN-ISO/IEC 17065.

Indienen van kritiek

Het College van Deskundigen Waterketen (CWK) rekent een kritiektermijn van 6 weken vanaf de datum van deze publicatie ter kritiek. Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn binnen de aangegeven termijn via het hier te downloaden commentaarformulier per e-mail te sturen aan de contactpersoon.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
dhr. E.J. Mooijman
E dwp.cla@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4479

Downloads

BRL-K14040-Taps-for-delivery-hot-or-boiling-water-comment-version.pdf

BRL-K1404 -commentaarformulier.docx

 

BRL-K14040 published for comment

As of December 12, 2018 BRL-K14040 is published for comment. BRL-K14040 contains requirements for a product certificate for ‘Taps for delivery of hot or boiling water’.

This new BRL:

  • specifies the constructional, safety requirements and methods of test for water dispensing units for domestic purposes for use as single or multiple delivery points and to deliver cold, blended, warm (up to 65°C) and hot (over 90°C) or boiling water;
  • contains references so that the BRL meets the accreditation requirements of BS EN ISO 17065.

Submission of comment

The Board of Experts (CWK) take a 6 weeks deadline into account starting from the date of this publication for comment. Interested parties are invited to send their comment on this concept evaluation guideline within the specified period using the downloadable commenting form and send it by email to the contact below.

More information

For more information, please contact:

Kiwa Netherlands
Mr. E.J. Mooijman
E dwp.cla@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4479

Downloads

BRL-K14040-Taps-for-delivery-hot-or-boiling-water-comment-version.pdf

BRL-K14040-commenting-form.docx