5 november 2018

BRL-K773 gepubliceerd ter kritiek

For English version, see below.

Met ingang van 1 november 2018 is een herziene versie van BRL-K773 ter kritiek gepubliceerd.

BRL-K773 bevat de eisen voor een productcertificaat voor ‘Hulpstukken van nodulair gietijzer voor leidingsystemen PVC-U, PVC-O en PE voor het transport van drinkwater’.

Deze beoordelingsrichtlijn bevat:

  • De toevoeging van PVC-O, met de daarbij behorende toevoeging van NEN-ISO 16422;
  • De aanpassing van de watertemperatuur van 30˚C naar 25˚C;
  • Verwijzingen zodat deze BRL aansluit op de accreditatie eisen volgens NEN-EN-ISO/IEC 17065.

Indienen van kritiek

Het College van Deskundigen Waterketen (CWK) rekent een kritiektermijn van 6 weken vanaf de datum van deze publicatie ter kritiek. Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn binnen de aangegeven termijn via onderstaand formulier per e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
dhr. J.C.C. van der Westen
E dwp.cla@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4584

Download

 

BRL-K773 published for comment

  
As of November 1, 2018 a revised version of BRL-K773 is published for comment.

BRL-K773 contains requirements for a product certificate for ‘Ductile cast-iron pipe fittings of PVC-U, PVC-O or PE for the transport of drinking water’.

This new BRL contains:

  • The addition of PVC-O, with the associated addition of ISO 16422;
  • The adjustment of the water temperature from 30˚C to 25˚C;
  • References so that the BRL meets the accreditation requirements of BS EN ISO 17065.

Submission of comment

The Board of Experts (CWK) take a 6 weeks deadline into account starting from the date of this publication for comment. Interested parties are invited to send their comments on this concept evaluation guideline within the specified period using the comment form and send it by email to the contact below.

More information

For more information, please contact:

Kiwa Netherlands
Mr J.J.C. van der Westen
E dwp.cla@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4584

Download