15 april 2019

BRL 5078 gepubliceerd ter kritiek

Er is een nieuwe beoordelingsrichtlijn voor: Groutmengsels voor het afdichten van boorgaten.

Aanleiding:

Bij de aanleg van ondergrondse bodemenergiesystemen wordt steeds meer gebruik gemaakt van groutmengsels.

ILT houdt toezicht op deze activiteiten en heeft geconstateerd dat regelmatig grouts wordt toegepast zonder geldige milieuhygiënische verklaring. Leveranciers die dit grout in Nederland vervaardigen of invoeren zijn hierop door ILT aangesproken en hebben tot eind 2019 de tijd gekregen deze overtreding ongedaan te maken.

Er is daarom op korte termijn behoefte aan een beoordelingsrichtlijn die past bij deze geprefabriceerde groutmengsels en hun toepassingsgebied:

Groutmengsels worden onderscheiden in de volgende twee typen:

  1. Boorgatklei-gebaseerde groutmengsels, bestaande uit:
  • Boorgatklei;
  • Zand;
  1. Cementgebonden groutmengsels, bestaande uit:
  • Boorgatklei;
  • Cement;
  • Zand;

Aan deze mengsels kunnen vulstoffen en/of hulpstoffen (bijvoorbeeld plastificeerders of vertragers) zijn toegevoegd.

Het al dan niet toevoegen van een hydraulisch bindmiddel (cement), is bepalend voor de eisen en bepalingsmethoden die aan het product worden gesteld in het kader van het Besluit bodemkwaliteit:

  1. boorgatklei-gebaseerde groutmengsels worden beschouwd als “grond” en worden op samenstelling als grond klasse AW onderzocht;
  2. cementgebonden groutmengsels worden beschouwd als “bouwstof” en dienen op emissie en samenstelling te worden onderzocht.

Indienen van commentaar

Belangstellenden worden uitgenodigd hun commentaar op deze beoordelingsrichtlijn binnen een termijn van 4 weken na publicatie, uiterlijk 12 mei 2019 via onderstaand formulier per e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
dhr. R. Haarsma
Robert.Haarsma@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4418

Downloads

BRL 5078 commentaarversie

BRL 5078 commentaarblad