5 december 2019

Kiwa komt met eigen richtlijn gasverbrandingsinstallaties

Ontdek alles over de Kiwa richtlijn op de pagina ‘Kiwa BRL Certificering preventie koolmonoxide’.

Om het aantal ongelukken door koolmonoxide terug te dringen, mogen werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties vanaf 2021 alleen nog worden uitgevoerd door bedrijven die hiervoor gecertificeerd zijn. Kiwa ontwikkelt daarvoor de beoordelingsrichtlijn ‘Werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in verband met koolmonoxide’. De conceptversie van deze BRL ligt vanaf nu tot 15 januari 2020 ter openbare kritiek.

In de voorgenomen wijziging van de Woningwet en de uitwerking hiervan in het Bouwbesluit 2012, wordt op hoofdlijnen aangegeven dat bedrijven die zich bezighouden met werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties moeten beschikken over een procescertificaat. Hierbij heeft de minister laten weten de voorkeur te geven aan de ontwikkeling van meerdere certificatie-schema’s die aan dit wettelijk kader voldoen.

Eigen richtlijn
Voor Kiwa is dit reden om, naast de BRL6000-25 van InstallQ, te komen met een eigen regeling. Installatiebedrijven kunnen er dus voor kiezen om door Kiwa gecertificeerd te worden volgens de BRL 6000-25, of aan de nieuwe wetgeving te voldoen met de nieuwe Kiwa-richtlijn ‘Werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in verband met koolmonoxide’.

Remote audit
In de Kiwa-beoordelingsrichtlijn zijn de minimale eisen op een eenvoudige en overzichtelijke manier vastgelegd. Kiwa kan de audits voor deze richtlijn gedeeltelijk ‘remote’ uitvoeren door op afstand mee te kijken en zo steekproefsgewijs de uitgevoerde werkzaamheden te controleren. Dit maakt de Kiwa-richtlijn aantrekkelijk voor (kleinere) installatiebedrijven waarbij uitgebreide certificeringstrajecten een te grote wissel trekken op de bedrijfsvoering.

In de Kiwa BRL zijn eisen vastgelegd voor de volgende deelgebieden:

  1. Installatie van nieuwe gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen;
  2. Uitvoeren van reparatiewerkzaamheden aan bestaande gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen;
  3. Uitvoeren van onderhoud aan bestaande gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen; of
  4. Inbedrijfstellen en vrijgeven voor gebruik van een gasverbrandingstoestel na werkzaamheden als bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 3.

De certificaathouder kan zelf een keuze maken om gecertificeerd te worden voor één of meerdere deelgebieden.

Ontdek alles over de Kiwa richtlijn op de pagina ‘Kiwa BRL Certificering preventie koolmonoxide’.