17 december 2020

BRL 1411 ter kritiek gepubliceerd

Bijgevoegd vindt u concept KOMO proces BRL 1411 “Buisdrainage en Veenweideinfiltratie” dd 2020-12-17. Deze BRL is uitgebreid met specifieke eisen voor de toepassing van infiltratiesystemen in veenweidegebieden.

In de BRL zijn de volgende onderdelen gewijzigd:

  • Eisen en beoordelingsmethoden voor veenweideinfiltratiesystemen zijn toegevoegd,
  • In alle teksten is de term drainage aangevuld met infiltratie of verwijderd,
  • De onderzoeksmatrix in 7.3 is uitgebreid met veenweideinfiltratiesystemen,
  • Bijlage VII (informatief) is toegevoegd met een toelichting op de toepassing van veenweideinfiltratiesystemen,
  • Bijlage VIII (informatief) is toegevoegd met een toelichting op het toepassen van pompputten in veenweideinfiltratiesystemen

Uw eventuele commentaar op concept BRL 1411 kunt u voor 12 februari 2021 schriftelijk indienen bij Kiwa, via het bijgevoegde commentaarblad, ter attentie van de heer F. van der Meeren.

Downloads

Kritiekversie concept BRL 1411.pdf
Formulier commentaar verwerking BRL 1411.docx