18 juni 2020

BRL 5078 in werking getreden

Er is in 2019 een nieuwe beoordelingsrichtlijn opgesteld voor: Groutmengsels voor het afdichten van boorgaten.

Onderwerp

Bij de aanleg van ondergrondse bodemenergiesystemen wordt steeds meer gebruik gemaakt van groutmengsels. Hiervoor is een beoordelingsrichtlijn opgesteld die eisen stelt eisen aan de milieuhygiënische kwaliteit van deze producten in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

Deze groutmengsels worden onderscheiden in de volgende twee typen:

  1. Boorgatklei-gebaseerde groutmengsels, bestaande uit:
  • Boorgatklei;
  • Zand;
  • Water.
  1. Hydraulisch gebonden groutmengsels, bestaande uit:
  • Boorgatklei;
  • Hydraulisch bindmiddel;
  • Zand;
  • Water.

In de BRL 5078 worden deze twee typen onderscheiden, omdat het al dan niet toevoegen van een hydraulisch bindmiddel (bijv. cement of hydraulische slak) bepalend is voor de eisen en bepalingsmethoden die aan het product worden gesteld in het kader van het Besluit bodemkwaliteit:

- boorgatklei-gebaseerde groutmengsels worden beschouwd als “grond” en worden op samenstelling onderzocht (zie paragraaf 4.1);

- hydraulisch gebonden groutmengsels worden beschouwd als “bouwstof” en dienen op emissie en samenstelling te worden onderzocht (paragraaf 4.2).

In werking treden

Met de opname van de BRL 5078 in de Regeling bodemkwaliteit Bijlage C is deze m.i.v. 9 juni 2020 in werking getreden. Hiermee kan op basis van deze BRL een NL BSB productcertificaat worden afgegeven dat geldt als een erkend bewijsmiddel i.h.k.v. het Besluit bodemkwaliteit.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
dhr. R. Haarsma
Robert.Haarsma@kiwa.nl

Downloads

BRL 5078: 'Groutmengsels voor het afdichten van boorgaten'.pdf