3 augustus 2020

Gewijzigde BRL 5078 gepubliceerd ter commentaar

In 2019 is de beoordelingsrichtlijn (BRL) 5078 opgesteld voor het certificeren van groutmengsels voor het afdichten van boorgaten. De BRL is gewijzigd op basis van ervaringen uit de praktijk en vanuit de wens om het toepassingsgebied uit te breiden met kleiproducten en toepassingen in de bodem in bredere zin.

Indienen van commentaar

Belangstellenden worden uitgenodigd hun commentaar op deze beoordelingsrichtlijn binnen een termijn van vierweken na publicatie, uiterlijk 27 augustus 2020 via onderstaand formulier per e-mail te sturen aan Kiwa: NL.SMIL@kiwa.nl

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
dhr. R. Haarsma
Robert.Haarsma@kiwa.com
T +31 (0)88 998 4418

Bij afwezigheid:

dhr. B. v.d. Vegte
bart.van.der.Vegte@kiwa.com
T +31 (0)88 998 4436

Downloads

BRL 5078 commentaarversie

BRL 5078 commentaarblad