24 april 2020

Herziening Keuriningseis 70

Scroll down for the English article.

Het college van deskundigen GASTEC QA kondigt aan dat de keuringseis 70 zal worden herzien. Er is geconstateerd dat er een foutieve vermelding van de MOP is vermeld ten aanzien van PE en PVC leidingen. Daarnaast kloppen enkele verwijzingen in de keuringseis niet.

Er is gekozen om de keuringseis te herzien in plaats van een amendement te schrijven, dit laatste zou de leesbaarheid van de keuringseis niet ten goede komen.

Indienen opmerkingen en input:

Wij willen u vragen om eventuele opmerkingen en input ten aanzien van de keuringseis 70 aan ons kenbaar te maken, zodat we dit kunnen meenemen in de herziening. We verzoeken u vriendelijk om dit voor 15 mei aan ons kenbaar te maken.

U kunt deze opmerkingen en input sturen naar nl.gastecqa@kiwa.nl.

Indien u vragen heeft over dit onderwerp kunt u deze tevens richten aan dit email adres.

Downloads

KE 70.pdf (Engelstalig)

Update approval requirement 70

On behalf of the GASTEC QA Board of Experts, we would like to inform you that the approval requirements 70 will be reviewed. It has been established that an incorrect statement of the MOP has been reported with regard to PE and PVC pipes and fittings. In addition some references in the approval requirements are incorrect.

The Board of Experts has decided to revise the approval requirements instead of writing an amendment, this will improve the readability of the approval requirements.

Submit comments and input:

We would like to ask you to submit any comments and input with regard to approval requirements 70, so we can include this in the revision before May 15th 2020.

You can send your comments and input to nl.gastecqa@kiwa.nl.

If you have questions on this matter you can also direct them to this email address.

Downloads

AR 70.pdf