1 juli 2021

BRL 2017 ter kritiek gepubliceerd

Bijgevoegd vindt u concept KOMO proces BRL 2017 “Thermoplastische kunststof putten voor rioolstelsels” dd 2021-05-21.

Deze BRL bevat de volgende aanpassingen:

  • Hoofdstuk 1.2, in het toepassingsgebied is de maximale inbouwdiepte gewijzigd van 5 naar 5,5 meter;
  • Hoofdstuk 5, de producteisen voor inspectieputten zijn gewijzigd overeenkomstig EN 13598-2:2020 “Specifications for manholes and inspection chambers”;
  • Hoofdstuk 5, producteisen voor pompputten zijn toegevoegd;
  • Hoofdstuk 5, de eisen voor lasverbindingen zijn herzien;
  • Hoofdstuk 5, tabel 2, eisen voor lasverbindingen zijn toegevoegd;
  • Hoofdstuk 5, EN 13598-2:2020 wordt vereist voor alle putonderdelen en verbindingen. Deze norm is herzien op de volgende onderdelen; er is een weerstand tegen veroudering (durability test) opgenomen voor alle onderdelen, alle testnormen zijn herzien, de toepassing van recycled materiaal is vereenvoudigd en uitgebreid, bolle bodem putten zijn toegevoegd, de eisen zijn aangepast naar prestatie eisen (performance based).
  • Bijlage C, alleen de schets van de bolle bodem put is gehandhaafd. De overige putschetsen zijn opgenomen in EN 13598-2:2020.
  • Bijlagen A, E, F, H, I, J, K, L en M zijn verwijderd.

Uw eventuele commentaar op concept BRL 2017 kunt u voor 13 augustus 2021 schriftelijk indienen bij Kiwa, via het bijgevoegde commentaarblad, ter attentie van de heer F. van der Meeren, fred.van.der.meeren@kiwa.com.

Downloads

Kritiekversie concept BRL 2017.pdf
Commentaarformulier BRL 2017.docx