30 juli 2021

BRL 5078 is herzien

De Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 5078 Groutmengsels voor het afdichten van boorgaten is onlangs herzien. De BRL 5078 stelt eisen aan de milieuhygiënische kwaliteit van kleihoudende groutmengsels in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. De herziene versie is vastgesteld op 22 mei 2021 en zal naar verwachting in 2022 in werking treden.

Achtergrond

Op basis van de praktijkervaring met de eerste versie van BRL 5078 d.d. 26-6-2019 is de beoordelingsrichtlijn herzien.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Aanpassing toepassingsgebied: het betreft groutproducten voor toepassing als afdichtingsmateriaal in de bodem, dus bijv. in boorgaten en damwanden;
  • Aanpassing van de scope: deze wordt beperkt tot hydraulisch gebonden groutmengsels, die zwelklei bevatten;
  • Opname van diffusietest als alternatief naast de kolomproef voor de bepaling van emissie.

In werking treden

Deze herziene versie van de BRL 5078 zal in werking treden bij opname in de Regeling bodemkwaliteit. De eerstvolgende wijziging van de Regeling bodemkwaliteit wordt verwacht in het begin van 2022. Vervolgens zal voor bestaande certificaathouders een overgangstermijn van 6 maanden gelden.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
dhr. R. Haarsma
E Robert.Haarsma@kiwa.nl

Downloads

BRL 5078: Hydraulisch gebonden groutproducten voor toepassing als afdichtingsmateriaal in de bodem