30 juli 2021

Nieuwe Nationale BRL 5079 Zwelkleiproducten

Er is een nieuwe Nationale beoordelingsrichtlijn - BRL 5079 - opgesteld voor: Zwelkleiproducten voor toepassing als afdichtingsmateriaal in de bodem. Deze beoordelingsrichtlijn stelt eisen aan de milieuhygiënische kwaliteit van zwelkleiproducten in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

Op basis van deze BRL kan een NL BSB® productcertificaat worden afgegeven dat geldt als een erkend bewijsmiddel i.h.k.v. het Besluit bodemkwaliteit.

De BRL is vastgesteld op 21 juni 2021 en zal naar verwachting begin 2022 in werking treden bij opname in de Regeling bodemkwaliteit.

Onderwerp en toepassingsgebied

De beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op de milieuhygiënische kwaliteit van zwelkleiproducten voor toepassing in de bodem waarbij het product afdichtende eigenschappen heeft.

Zwelkleiproducten, in de omgang ook vaak als bentoniet aangeduid, worden binnen het Besluit bodemkwaliteit als grond beschouwd en als zodanig beoordeeld.

Deze producten worden toegepast in de bodem, zoals bij:

  • het afdichten van verticale boorgaten voor milieuhygiënisch bodemonderzoek;
  • het afdichten van boorgaten bij open en gesloten bodemenergiesystemen;
  • het afdichten van boorgaten bij waterwinputten etc.;
  • het afdichten van horizontaal gestuurde boringen;
  • toepassing als waterscheidende wand bij infrastructurele werken zoals tunnelbouw;
  • gebruik als boorspoelingen en afsluitende steunvloeistoffen waarbij de zwelklei na gebruik grotendeels wordt teruggewonnen.

In werking treden

Deze BRL 5079 zal in werking treden bij opname in de Regeling bodemkwaliteit, naar verwachting in het begin van 2022.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
dhr. R. Haarsma
E robert.haarsma@kiwa.com
E nl.smil@kiwa.com

Downloads

BRL 5079: Zwelkleiproducten voor toepassing als afdichtingsmateriaal in de bodem