13 juni 2022

BRL 9345 gepubliceerd ter commentaar

De Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 9345 Slakken en slakmengsels voor toepassing in GWW-werken is herzien.

BRL 9345 stelt eisen aan de milieu hygiënische kwaliteit van metaalslakken in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

De BRL is geactualiseerd met opname van diverse praktijkpunten en sluit aan op de ontwikkelingen in de markt en regelgeving.

Civieltechnische eisen vallen niet onder de werkingssfeer van deze beoordelingsrichtlijn. Hiervoor wordt verwezen naar BRL 9310.

Meer informatie en commentaar

U kunt uw commentaar op deze BRL 9345 tot 1 augustus 2022 richten aan:

Kiwa Nederland B.V.
dhr. R. Haarsma
E robert.haarsma@kiwa.com

Downloads