10 februari 2022

Gewijzigde BRL 2307-1 gepubliceerd ter commentaar

De KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 2307-1 AEC-bodemas voor ongebonden toepassing in grond- en wegenbouwkundige werken is volledig herzien. De BRL sluit aan op de ontwikkelingen in de markt en regelgeving, waarbij vanuit de Green Deal hogere kwaliteitseisen worden gesteld aan de bodemassen als vrij toepasbare bouwstof.

NB: Het Besluit bodemkwaliteit valt niet onder de werkingssfeer van deze beoordelingsrichtlijn. Hiervoor wordt verwezen naar BRL 2307-2.

Indienen van commentaar

Belangstellenden worden uitgenodigd hun commentaar op deze beoordelingsrichtlijn binnen een termijn van zes weken na publicatie, uiterlijk 25 maart 2022 via onderstaand formulier per e-mail te sturen aan Kiwa: NL.SMIL@kiwa.nl

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
dhr. R. Haarsma
E robert.haarsma@kiwa.com

Downloads