20 december 2023

Gewijzigde BRL 9310 gepubliceerd ter commentaar

De KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 9310 Slakken en slakmengsels voor toepassing in GWW-werken is volledig herzien. De BRL sluit aan op de ontwikkelingen in de markt en is uitgebreid met toepassing van metaalslakken en slakmengsels als mineraal aggregaat in bitumineuze mengsels en toepassing als waterbouwsteen.

NB: Het Besluit bodemkwaliteit valt niet onder de werkingssfeer van deze beoordelingsrichtlijn. Hiervoor wordt verwezen naar BRL 9345.

Indienen van commentaar

Belangstellenden worden uitgenodigd hun commentaar op deze beoordelingsrichtlijn binnen een termijn van zes weken na publicatie, uiterlijk 9 februari 2024 via onderstaand formulier per e-mail te sturen aan Kiwa: NL.SMIL@kiwa.nl.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
dhr. R. Haarsma
robert.haarsma@kiwa.com

Downloads