Varför ett nytt direktiv?

Den tidigare versionen av drickvattendirektivet, DWD, som etablerades 1998, betonade vikten av att upprätthålla kvaliteten på dricksvattnet och förhindra eventuella negativa hälsoeffekter. Europeiska kommissionen nämner följande skäl till den nya DWD:

  • Uppdatering av befintliga säkerhetsstandarder och utveckling av en bevakningslista för nya ämnen.
  • Införande av ett "riskbaserat tillvägagångssätt" (RBA, risk-based approach) som täcker hela leveranskedjan.
  • Tillgång till vatten: en skyldighet för medlemsstaterna att förbättra eller upprätthålla tillgången till säkert dricksvatten för alla, särskilt utsatta och marginaliserade grupper.
  • Bestämmelser om ämnen och material/produkter i kontakt med dricksvatten (artikel 11 DWD).
  • Större transparens för konsumenterna (offentlig information).

Tidslinje

DWD - historia

Det nya dricksvattendirektivet kom inte från tomma intet. Det är omarbetningen av den gamla DWD från 1998, med hänsyn till utvecklingen under de senaste decennierna. Detta inkluderar EAS- och 4MSI-resultaten och Right2Water-initiativet.

Illustration, tidslinje för DWD:s historia

DWD - nästa steg

När det offentliga samrådet inleddes visas nästa steg för genomförandeakter och delegerade akter som utgör EU:s godkännandesystem för produkter i kontakt med dricksvatten enligt nedan tidslinje. Efter avslutat samråd och eventuella ändringar av utkasten kommer rättsakterna att offentliggöras i Europeiska unionens officiella publikation (OJEU). 20 dagar senare träder den i kraft. 

Illustration, tidslinje för DWD:s nästa steg.

DWD - övergång

När lagarna träder i kraft kommer övergången av den nuvarande situationen för nationella godkännanden att övergå till EU-systemet. Från och med 2027 kommer produkter som kommer in på EU-marknaden att behöva uppfylla kraven. Produkter med befintliga nationella godkännanden har fram till 2032 på sig att uppfylla kraven.

Illustration, tidslinje för DWD:s övergång till EU-systemet.