6 april 2016

Hållbarhet i fokus på Skogsindustridagarna 2016

Levande organismer är fundamentet för skogsindustrins ekonomi. Därför är hållbarhet med tanke på naturmiljön så viktig för branschens framtid.

Med tanke på de kapitalintensiva investeringarna med lång avskrivningstid är hållbarhet för anläggningarna i form av både beprövade och helt nya evolutionära material och processer en annan viktig aspekt. Det senaste är att också alla som arbetar i skogsindustrin behöver hållbarhet – Inspectas nya operativa koncern- och Sverigechef Timo Okkonen påpekade i sitt inledningsanförande vid Inspectas seminarium Skogsindustridagarna 2016 i Sundsvall att människor som mår bra fattar kloka beslut. ”Det finns en global efterfrågan för hållbarhet. Exempel är digitala metoder och nya lösningar som inspektion via drönare som ökar tillförlitlighet och minskar risker.”

Industrins fjärde revolution

”Vad kommer att finnas kvar av den svenska industrin i framtiden och hur ser våra arbetsplatser ut?” Den kritiska frågan ställs av Anders Källström från Sustainability Circle. ”Vi kommer att ha förproduktion med forskning, utveckling, inköp, produktionsplanering, design, varumärkesbyggande, marknadsföring och försäljning och efterproduktion med underhåll, kontroll, logistik och after sales-funktioner. Själva den produktiva fasen blir högautomatiserad liksom hanteringen av pengar – logiskt sett kan produktionen ske lika väl i Sverige som någon annanstans eftersom den är så kapitalintensiv att lönernas roll blir obetydlig.”

Industrin står nu inför sin fjärde revolution genom en djupgående digitalisering. I Sverige har regeringen, universiteten och näringslivet definierat fyra kriterier för en smart industri: Hållbarhet, ledande position i digitalisering (5G), livslångt lärande och innovationer – 90 % av all kunskap ska ifrågasättas. I dag styrs redan många analoga funktioner inom skogsindustrin digitalt.

”Underhållsavdelningen vet mest om tekniken och dess brister och förtjänster, men få lyssnar på den. Visualiseringsteknologin banar vägen mot nolltolerans mot fel. 3D-skrivare producerar reservdelar på plats, smart underhåll förebygger alla driftsstopp och tvärkommunikation mellan ekonomi och teknik leder till att underhåll går från att vara kostnadsstyrt till att bli resultatstyrt – en säker drift är ekonomisk. Det är orealistiskt att ekonomer lär sig all teknik – ingenjörer får i stället lära sig grunderna i ekonomi! I en sann hållbarhetskalkyl ingår att bry sig om tekniken för att man bryr sig om samhället för att man vill värna miljön för framtiden och älskar sina barn!”

Tips och råd för hållbarhet

Vatten är förutsättningen för allt liv. Rätt vattenkemi är också helt avgörande för många processer inom skogsindustrin och energiindustrin. Anna Edebo från E.ON Värme, ordförande i Matarvattensektionen säger att fel i provtagningssystemet kan leda till att man skadar sin anläggning. ”För höga värden kan förorsaka onödiga stopp medan för låga kan leda till kostsamma haverier. Felaktig placering av provuttag, felaktig dimension av provtagningsledningar och provuttag på ånga utan sond är vanliga fel – kunskapen om hur provtagningssystem skall utformas är väldigt dålig!”

Som tur är finns nu en förnyad handbok i vattenkemi att ladda ner från Energiforsks hemsida. Kapitel 16 är helt nytt med rekommendationer för nya kraftvärmeverk och pannor.

Vattenkemi och bakterier i kombination kan vara förödande också för det hårdaste stål. Bertil Sandberg från Swerea-KIMAB har gått på djupet med korrosionsproblemen med den helt nya Sundsvallsbron på E4.

”I en brun beläggning på den nedslagna sponten, som är en del av den bärande undervattenskonstruktionen, fann vi två bakteriestammar i gott samarbete. Den ena oxiderar järn i syrsatt och klorhaltigt vatten och den andra ligger skyddad under ytan och reducerar sulfat i anaerob miljö, mums för den andra bakteriestammen. Resultatet är gropfrätning och risk för halverad livslängd.”

Swerea-KIMAB har tillsammans med andra experter analyserat problemet och föreslagit motåtgärder som katodiskt skydd,  ytbeläggning, inkapsling etc. ur olika hållbarhetsperspektiv som magnetfält, emissioner i vattnet etc. I dag pågår försök med katodiskt skydd, vilket inte tidigare gjorts norr om Stockholm.

Text: Tage Erikson