28 november 2016

Höjdpunkter från Processindustridagarna 2016

Processindustridagarna 2016 bjöd på många spännande föreläsningar - här kan du läsa sammandrag av några av höjdpunkterna.

Balans i investeringsprojekt och i livet

Det går utmärkt för processindustrin i Norden med många nyinvesteringar och stora uppgraderingsprojekt. Personalen gör ett bra jobb och ägarna känner tillit till dem som driver anläggningarna. Men, för att säkra hållbarhet på lång sikt krävs balans, regelverket måste vara i balans med verksamheten, ny teknik skall vara i balans med den gamla och utan arbetstid och fritid i balans kommer personalen inte att klara av utmaningarna, säger Timo Okkonen, Inspectas koncern- och Sverigechef, som inledde årets Processindustridagar i Göteborg.

Miljardprojekt säkrar nordiska jobb

Yaras Syra4-projekt i Köping

Hela 1,7 miljarder kronor är budgeten för Yaras investering i en ny fabrik för salpetersyra i Köping. Yara, med rötterna i Norsk Hydro, är en global koncern, som utgående från en kvävebaserad teknologi enligt sitt motto producerar ’gödsel för ett effektivt jordbruk för att föda en växande befolkning’ och också miljöprodukter för vatten- och luftrening.

”År 2012 stod vi inför valet – antingen uppgradering av fabriken eller nedläggning. Anläggningen hade tillverkat NPK-gödsel från 1946 till 2007, då man i stället satsade på storskalig tillverkning av tekniskt ammoniumnitrat, en råvara för sprängmedel i gruvor och andra civila tillämpningar. Efter en noggrann utredning valde Yaras ledning att satsa på en ny syralinje, som ersätter den gamla fabriken från 1955”, berättar Marcel Hundertmark, projektchef.

Nyinvesteringen sker enligt det mer omfattande av två föreslagna scenarier, vid full kapacitet 685 ton HNO3 per dag. Totalentreprenör (EPCM) är tjeckiska Chemoproject Nitrogen s.a.

”Projektet bygger på ny teknik med dubbeltryck. Vi producerar också lågtemperaturånga för kommunens fjärrvärme, producerar 2,7 MW el genom en motor/generator, reducerar CO2- och NOx-utsläppen rejält med upp till 75 %, får en uppstart utan färgade nitrösa gaser, minskar bullret med tanke på bostadsområdet intill och kapar underhållsbehovet genom ett slutet kylsystem som gör att vi inte behöver rengöra värmeväxlarna vid varje driftstopp. Den heta gasen kyls ner från 850 grader till 20 grader, vilket ger mycket energi att återvinna.”

Nestes stora underhållsstopp i Borgå

Neste, Finlands stora producent och distributör av flytande bränsle, genomförde en omfattande underhållsinsats av anläggningen i Sköldvik väster om Borgå 2015. Målet var att säkerställa nästa femåriga produktionsperiod, då volymerna ökar av bland annat nästa generations biodiesel från förnybara råvaror.

”Vid den förra renoveringen 2010 utfördes en miljon arbetstimmar. Tyvärr var olycksfrekvensen för hög och därför valde vi nu att lägga upp organisationen på ett annat sätt. Fokus lades på fyra områden: säkerhet, kvalitet, ekonomi och tidsplan. Mottot var ”Safety Day = Every Day”, berättar Antti Nissinen, som var huvudansvarig för jätteprojektet, vars förberedelser inleddes redan 2012 med planering och kick-off-möten.

”Kritiska punkter var dokumentation och språk, mobilisering och demobilisering av området, lagring av material, trafik och parkering, sociala utrymmen och catering för de 6000 personer som arbetade samtidigt under topparna, skatteregler för utländsk personal och säkerhetsutbildning i finländskt regelverk. Vi kartlade vilka resurser som fanns lokalt, sökte inkvartering för ortsfrämmande personal inom en halvtimmes väg för att öka arbetstid samt minska restid och trafikrisker, delegerade efterarbeten till lokala entreprenörer, tränade den egna personalen i språk etc.”

Bland de mer okonventionella lösningarna var att starta arbetena på en onsdag för att entreprenörernas personal skulle komma utvilade till siten, att skattekontoret etablerade en tillfällig filial för att förse alla med ett finskt skattenummer, att splittra riskerna genom att dela upp de största projektdelarna på flera entreprenörer, att färgkoda parkeringsplatser, att löpande uppdatera räddningsvägar med tanke på placering av kranar och redskap, att markera språk på personalens hjälmar och att ge ut ett nyckelordslexikon och en telefonbok på flera språk, ställa upp infoskärmar i matsalarna etc.

”Mest beröm fick vi för den regelbundna dagliga informationen på finska och engelska om arbetets fortskridande, mest kritik för att processen med ID-kort var långsam. Med facit i hand lyckades säkerhetsarbetet väl, TRIF stannade på 5,8 för drygt 1,5 miljoner arbetstimmar under själva stoppet (2,2 miljoner med stopp och uppstart). Vi hade noll läckor och höll nästan tidtabellen.”

Antti Nissinen säger att en viktig lärdom är att först planera hur planeringen skall ske!

Etantank på Borealis i Stenungsund

Stenungsund i Bohuslän är en verklig hot spot för kemisk processindustri. En av aktörerna, Borealis, beställde 2014 en ny lagringstank för etan av det tyska företaget TGE Gas Engineering GmbH, ett av världens ledande entreprenörföretag för LNG och andra gaser i vätskeform.

”Den 52.000 m3 stora tanken, som består av ett betongskal och en isolerad innertank av stål samt kringutrustning i form av kompressorer, pumpar och säkerhetsutrustning som en markfackla, blev klar i september 2016. Totalt användes 292.506 arbetstimmar och inte en enda olycka rapporterades trots att upp till 120 personer arbetade samtidigt på området”, säger Anke Patt, processingenjör på TGE.

Inspecta utförde en generell översyn av projektets design med tanke på säkerheten samt dimensioneringen av säkerhetsventilerna.

”Vi satsade mycket på kommunikation med kunden och med Inspecta, dagliga möten och veckomöten med underentreprenörer kompletterade med säkerhetsronder. Vi köpte också in kritisk utrustning som pumpar och skruvkompressorer i ett tidigt skede - det är många steg för kontroll av mekaniska komponenter och deras installation. När man använder sig av låga temperaturer - etan lagras vid – 90 oC – är det viktigt att materialet är felfritt och att nedkylningen av anläggningen sker kontrollerat. Godkännandeprocessen tog ett halvt år.”

Kylvattensystem vid Borouge-1 i Abu Dhabi

Riskbedömning är A och O för komplicerade anläggningar. Hannu Ylijoki från Neste Jacobs berättar om hur man utvärderat ett slutet underjordiskt kylvattensystem vid Borouges polyolefinfabrik i Abu Dhabi.

”Kylvattensystemet av armerad plast hade läckt vid flera tillfällen, vilket ledde till hög total stopptid för anläggningen. Neste Jacobs genomförde en riskanalys bland annat med hjälp av metoden WHAT IF, som generellt används inom olje-, gas- och petrokemisk industri. Med matrisens hjälp identifierar man kritiska punkter och kan hitta den utrustning som måste modifieras eller bytas ut. I fallet Borouge blev vår rekommendation en rad åtgärder som förstärkning av vissa komponenter och uppbyggnad av ett redundant kylsystem ovan jord, vilket säkerställer framtida drift.”

Värt att veta om plaströr

Att plast är utsatt för korrosion bör inte komma som någon stor överraskning för dem som arbetar inom processindustrin. Däremot skiljer sig olika plaster åt beträffande beständighet mot temperatur (kyla/värme), UV-strålning, höga tryck och kemiska substanser.

”Vid skador på rörledningar kan polymerer absorbera mer energi än metaller, vilket leder till mindre läckage. Vad man förlorar i styrka vinner man i elasticitet. Sedan skiljer sig olika plaster åt, polyeten är elastiskt men mindre starkt, polyvinylkloridplast tvärtom. Korrosionen kan vara förorsakad av oxidation, svällning, spänningskorrosion etc. Polymerkedjorna tänjs ut, kopplingarna mellan molekylerna bryts och man får mikrosprickor, som inte syns för blotta ögat”, förklarar Albo van Hateren, Account Manager på certifieringsföretaget KIWA i Nederländerna.

”Vi har utfört UV- och kemikalieprover på plaster i vårt laboratorium. Det visade sig att PVC ändrade färg i en 0,05 mm tjock zon i solljus, en tänkbar startpunkt för mikrosprickor. På PE skapar UV-ljus ett tunt oxidlager, som måste skrapas bort vid skarvning. Vi har också testat olika fogningsmetoder – bland 40 000 svetsade fogar per år i gasnätet kunde alla fel härledas till den mänskliga faktorn.”

Text: Tage Erikson