16 november 2017

Kraftvärme 2017 lockade rekordmånga teknikintresserade

På Kraftvärme 2017 möttes rekordmånga seminariebesökare och utställare för att orientera sig om det senaste inom energiproduktion. Kiwa Inspectas VD Joakim Wikeby öppnade dagarna med att konstatera att de två grundpelarna kompetens/kunskap och kostnadseffektiv service allt mer får sällskap av innovation med kunden i fokus.

Kraftvärme 2017

Nya projekt med ny teknik och metodik

”Industri 4.0 är här, Internet of Things är här, allt fler system är autonoma och virtuella. Vi måste kunna hantera kommunikationen mellan människa och maskin för att kunna gå vidare i utvecklingen.”

Joakim Wikeby är färsk VD för Kiwa Inspecta, som är en del av Kiwa Group, ett av världens största företag inom teknik, inspektion och certifiering. Han säger att den nya ägaren har samma bakgrund i säkerhet och kvalitet som Inspecta och dess föregångare i Norden.

”Ökad säkerhet ger högre tillgänglighet som i sin tur ger ett bättre ekonomiskt utfall. Vi utvecklar hela tiden tekniken för att få bättre fysiska data om belastning, material och andra kriterier som bestämmer anläggningens livslängd. Vårt nya koncept IMPACT (Inspection and Monitoring for Prediction of Asset Condition) strävar till att systematisera information från en stor mängd data för att hjälpa anläggningsägarna att bedöma den tekniska konditionen och därmed förutsättningarna att driva verksamheten vidare.”

Milan Poznic är ny chef för teknik- och affärsutveckling inom provning på Kiwa Inspecta. Han säger att man i Sverige har ett arbetssätt som gör det möjligt att leva med en skada, men att defekten måste karakteriseras; hur växer skadan, vilken är skademekanismen, lastfallen, restspänningar från reparationssvetsningar? Här kan ny teknik som den senaste generationens digital röntgen, drönare och robotiserade undersökningar bidra till att man kan göra en tillförlitlig skadetålighetsanalys.

Amager Bakke – ett unikt värmekraftverk

Ibland måste man utan att vara avundsjuk erkänna att våra danska grannar är djärvare att ta ut svängarna. Amager Bakke eller Copenhill måste vara en av världens häftigaste sopförbränningsanläggningar – inrymd i centrala Köpenhamn med en skidbacke på taket.

”Visionen var att bygga en modern och flexibel anläggning med hög miljö- och energiprofil mitt i staden. Genom att bygga så centralt minskar man färdvägen för det avfall som skall hanteras”, berättar Jef Poulsgaard Hansen från Babcock & Wilcox Vølund. Projektet är gemensamt för fem själländska kommuner och förutom skidbacken på taket finns det också en utmanande klättervägg.

”Danmark har en fluktuerande energiproduktion med en stor andel vind- och solenergi. Det kräver stor flexibilitet för både el och värme och lösningar för smarta elnät.”

De tekniska lösningarna är av senaste modell – till exempel vattenkyld slitzon för hög termisk belastning och en unik roster utan kontakt mellan de rörliga delarna för enhetlig och effektiv förbränning. 

”Tekniken gör att tillgängligheten blir hög och vi slipper problem med smält metall på rosterytan. Pannans design gör att vi får en stabil temperatur i konvektionszonen och pannrengöringssystemet är något helt nytt för en sopförbränningsanläggning. Vi har funnit att 440 oC och 70 bar är en optimal driftmiljö med tanke på verkningsgraden. Vi har också använt en kombination av murverk och inconel för att minska korrosionen – en viktig nyckel är att hålla temperaturen under 625 oC.”

Och hur är det med utsläppsvärdena för denna syntetiska skidbacke med vidhängande värmekraftverk?

”Alldeles utmärkt, långt under tillåtna utsläpp. Damm och dioxin ligger 99,9 % under, svaveldioxid 99,5 % under och kväveoxider 96 % under samtidigt som verket har 25 % större energieffektivitet.” 

Värmebehandling på plats

Alla som har läst litet metallurgi vet att metallers egenskaper påverkas av värme, till exempel vid svetsning, då vissa partier utsätts för hög temperatur i relation till andra. Värmebehandling är ett sätt att homogenisera det bearbetade stycket. Normalt lämnas information om temperaturer och parametrar i det WPS-dokument som det svetsande/tillverkande företaget skall överlåta.

”Värmebehandling är en metod att återställa de ursprungliga egenskaperna i mikrostrukturen hos det svetsade materialet och minska stresspåverkan. Det finns flera olika metoder för värmebehandling, avspänningsglödgning, vätgasutdrivning, stabilisering etc.” berättar Tapio Finnström från Pro Heat AB.

”Genom förvärmning av arbetsstycket kan man undvika snabb kylning, som kan förorsaka mikrosprickor. Man måste dock vara noggrann med hur och var man applicerar utrustningen och sensorerna. Vid avspänningsglödgning används en formel i standarden ISO 17663 för att beräkna bredden på den värmebehandlade zonen. Rätt utförd minskar glödgning spänningskorrosion och sprickbildning.”

Tapio konstaterar att det inte finns några formella krav på utbildning eller certifiering för värmebehandlingsoperatörer i Sverige. ”Finland, Danmark och Norge har hunnit mycket längre med kurser och certifiering enligt krav från EWF!”

Godkänn aldrig andra lyft än säkra lyft!

Varje gång man skall lyfta en tung börda utmanar man Newton och tyngdkraftslagen. Det sker ofta i våra stora energianläggningar och att upphäva gravitationen har sina risker...

”Det viktiga är att kranen är rätt dimensionerad och att lyftutrustningen är granskad och ändamålsenlig. Vind, väder, tidspress och skadat gods är riskfaktorer, som skall framgå vid den riskanalys som vi anser skall göras i samband med varje lyft. Vi på Kynningsrud Nordic Crane genomför inte ett lyft om förutsättningarna inte är de korrekta och det finns en lyftledare som kan sin sak, särskilt vid tandemlyft eller lyft vid skymd sikt”, förklarar Claes Ericsson från Nordic Crane.

”En sak som ofta försummas är att tänka på markbelastningen. Beställaren skall helst märka ut begränsningar på en karta över anläggningen innan planeringen av lyftet inleds. Det är en liten kostnad att förstärka marken genom att breda ut grus och lyftmattor i stället för att få ett haveri på grund av för dålig bärighet. Använd gärna vårt verktyg ”Krankalkylatorn” för att få säkrare lyft av er dyrbara utrustning!”

Text: Tage Erikson
Bilder: Kiwa Inspecta