16 mars 2017

Kvalitetssäkerhetssystem för svetsning krävs i nya utgåvor av ADR-S och RID-S

Den 1 januari i år gav Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut nya utgåvor av ADR-S respektive RID-S, som innehåller föreskrifter för nationell och internationell transport av farligt gods på väg och järnväg.

I Sverige har de nya utgåvorna fått namnen MSBFS 2016:8 respektive MSBFS 2016:9. Föreskrifterna gäller från och med 1 januari och blir tvingande den 1 juli i år.

I de nya föreskrifterna finns många förändringar, stora som små.
”Det som rör oss med ”tankar” i huvudet är främst de stora förändringarna i kapitel 6.8.2.1.23” berättar Björn Axén på Inspecta. ”Här har man infört krav om att tillverkare av ADR/RID-tankar ska använda sig av ett kvalitetssäkerhetssystem för svetsning”.

Tillverkarna behöver inte certifiera sig mot standarden ISO 3834-3, men de ska på ett tydligt sätt kunna visa att de uppfyller kraven i den, till exempel att de följer ett liknande system.

I samma kapitel har det även införts tydligare krav på utökningar av provningen vid upptäckt av oacceptabla defekter i svetsfogen.