20 april 2018

Många variabler när regelverken för cisterner ska tillämpas

Ägare och tillverkare av cisterner har de senaste åren svävat mellan hopp och förtvivlan i och med att det rått stor oklarhet kring regelverken från de olika myndigheter inom vars revir cisternerna har hamnat. Pasi Nieminen från Kiwa Inspecta har följt utvecklingen och konstaterar nu att det äntligen finns en viss tydlighet kring hur regelverken skall tillämpas i olika faser av cisternens livscykel.

Ursprungligen var myndigheterna som ansvarade för cisterner tre: Naturvårdsverket, Arbetsmiljöverket (AV) och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Sedan tillkom Boverket (BV) medan Naturvårdsverket nu har överlåtit sitt mandat.

”En hel del problem är lösta beträffande regelverken, men det har tillkommit nya i stället. Man måste ta hänsyn till en mängd faktorer – står cisternen inomhus eller utomhus, byggs den på verkstad eller på plats, innehåller den brandfarliga ämnen eller inte, vilken volym har den, vilka temperaturer används, är det vätska eller gas som skall förvaras, förekommer eventuellt undertryck etc.”, säger Pasi Nieminen.

Kiwa Inspecta har utarbetat översiktliga scheman för hur man skall kunna bedöma vilka regler som gäller för en specifik cistern.

”Om ni är osäkra på hur schemat skall tolkas är ni välkomna att ringa mig. Vägledningen baserar sig dels på föreskrifternas klassificering, dels på standarder och ett antal tekniska förutsättningar. Så är till exempel en liten cistern med en volym mindre än 10 m3 föreslagen att bli undantagen från bygglagen.”

En utmaning att avgöra om allt gått rätt till

Pasi förklarar att regelverken berör de olika faserna i cylinderns livscykel, från konstruktion, tillverkning och provning vidare till första kontroll och trycksättning och över drift, underhåll, reparation och revision ända fram till den slutliga avvecklingen.

”Ibland gäller de tre myndigheternas föreskrift för olika skeden av livscykeln, ibland samtidigt. AV och MSB godkänner en cistern om den följer vissa direktiv och standarder medan stora cisterner skall följa Eurokoderna vid konstruktion enligt Boverket. Det blir en utmaning för kommunala bygghandläggare och byggnadsnämnder att avgöra om allt gått rätt till. Dessutom finns det inga obligatoriska krav på konstruktionskontroll från tredje part annat än för brandfarligt. Hittills har resultatet varit kaos, massor av frågor i luften.”

Kiwa Inspecta rekommenderar att beställaren ansöker om en frivillig tillverknings- och konstruktionskontroll. Pasi säger att det inte är helt lätt att avgöra vilka regler som gäller för installationskontroll respektive förstakontroll.

”Vi kan, om vi blir tillfrågade, bedöma vid förhandskontrollen om cisternen är lämplig för sitt avsedda ändamål. I vissa fall kan en cistern utgöra en direkt affärsrisk, till exempel om man inte kan bedöma materialet under isoleringen. Ju mer komplett underlaget är, desto lättare är det att göra en professionell bedömning och att få besked om det är föreskrifterna från AV, MSB eller BV var för sig eller tillsammans som skall tillämpas och vilka standarder som skall följas. Våga fråga!”

 

Text: Tage Erikson