8 januari 2021

Med anledning av SVT:s granskning av djurskyddsfrågor

rågfält 690x400.jpg

Kiwa Certifiering medverkade under december månad i en intervju med SVT:s Uppdrag Granskning om KRAV:s regelverk och efterlevnad inom lantbruk samt inom livsmedelsproduktion. Som certifieringsbolag välkomnar vi granskningar av vårt eget arbete och tror att det kan göra oss och kontrollsystemet som helhet än bättre.

Frågorna vi fick från SVT kretsade framförallt kring avvikelser i djuromsorg på KRAV-certifierade lantbruk. Vi fick även frågor om våra egna kontroller i relation till Livsmedelsverkets offentliga kontroller av slakterier. Programmet kommer att sändas i två delar, den 13 januari och den 20 januari.

Avvikelser i djuromsorg på KRAV-certifierade lantbruk

Kiwa Certifiering är ett oberoende certifieringsföretag som är ackrediterat av myndigheten Swedac, vilket innebär att de granskar oss avseende bland annat kvalitet, kompetens och oberoende. Kiwa kontrollerar ungefär 1 100 gårdar för KRAV-certifierad djurhållning varje år. Det skrivs ca 1 000 avvikelser från regelverket i våra kontroller varje år av KRAV-gårdar med djurhållning, där lantbrukaren korrigerar avvikelserna och förbättrar sin verksamhet.

Samtidigt återkallade vi 11 certifikat under förra året på grund av systematiska problem eller allvarliga avsteg från djuromsorgsreglerna. Dessutom fattade vi 10 beslut om delvis tillbakadragande av certifikat, i fall där vi konstaterat brister i delar av djurhållningen.

Upprepar sig dessa brister blir konsekvensen att certifikatet dras tillbaka för hela djurhållningen. Det händer också att vi stänger av gårdar mellan 1 och 3 år från all KRAV-certifiering. KRAV-gårdarnas djur kontrolleras av oss 1-2 gånger per år, medan Länsstyrelsen utför planerade kontroller ungefär vart 10:e år. På KRAV-certifierade gårdar med djur gör vi dessutom 30 procent oanmälda kontroller. Meningen med våra täta kontroller är att jobba för att KRAV-certifierade gårdar hela tiden ska bli bättre, och att avvikelser ska fångas upp och korrigeras. Vi vill vara med och höja nivån i det svenska lantbruket.

Uppdrag Gransknings redaktion har granskat KRAV-certifierade gårdar som fått förelägganden utifrån djurskyddsförordningen vid kontroller av landets länsstyrelser samt enskilda lantbrukare som är dömda för brott mot djurskyddslagen eller djurplågeri. Varje sådant fall är beklagligt och oacceptabelt. Inga djur ska lida. När vi upptäcker allvarliga brister anmäler vi det direkt. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att majoriteten av gårdarna sköter sina djur på ett bra sätt. Vi vill även tydliggöra att det inte enbart är gårdar certifierade av Kiwa som tas upp i granskningen.

I vår egen analys kan vi konstatera att 22 av de 1 100 gårdar som Kiwa kontrollerar har fått föreläggande från Länsstyrelsen. Av dessa är 11 gårdar inte certifierade längre, 5 stycken är certifierade för enbart växtodling och 6 är fortsatt godkända eftersom vi kunnat säkerställa att bristerna är åtgärdade. Av de få gårdar som har djurförbud har ingen certifikat för djurhållning idag. I de ärenden som vi känner till där lantbrukaren är dömd för djurplågeri har lantbrukaren blivit avstängd från KRAV. Efter att avstängningstiden gått ut kan lantbrukaren ansöka om certifiering igen. Vårt rättssystem bygger på att man ska få en andra chans.

Uppdrag Granskning pekar, med rätta, på ett glapp i informationsflödet mellan den offentliga kontrollen och certifieringsbolagens kontroller. Som det är idag får vi inte per automatik domar eller föreläggande från myndigheterna. Däremot är lantbrukaren skyldig, enligt KRAV:s regelverk, att meddela kontrollföretaget om aktuella förelägganden, polisanmälningar och domar. Vi skulle vilja få löpande information från myndigheterna för att snabbare upptäcka sådana avvikelser. Detta är något som KRAV som regelägare tittar närmare på och vi är med i den processen för att se hur vi kan närma oss en sådan systematik i informationsflödet.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på se.info@kiwa.com eller på 018-17 00 00.

Med vänliga hälsningar,

Hans Lindahl

VD Kiwa Certifiering