Asennusvalvoja toimii yhdyshenkilönä eri toimijoiden kesken

Heikki Pihl on tarkastusalan ammattilainen ja tekee tarkastustöitä edelleen eläkkeen ohessa. Nesteen kevään 2021 suurseisokissa hänen vastuullaan on mekaanisten asennusten asennusvalvonta.

Seisokeissa on paljon huoltotöitä, joihin liittyy asennuksia. Kiwan QA/QC tarkastaja Heikki Pihl valvoo asennustöitä. Hän liikkuu paljon kentällä seuraamassa työtä, valvoo työturvallisuuteen liittyviä asioita ja seuraa, että urakoitsijoiden työ etenee työlupien mukaisesti. Töiden eteneminen kirjataan päivittäin sähköiseen järjestelmään.

Yhteyshenkilönä eri toimijoiden kesken

Käytännössä valvoja on yhdyshenkilö työnjohdon, tilaajan ja oman organisaation välillä. Hän keskustelee suoraan työnjohdon kanssa, valvoo töiden etenemistä ja varmistaa että lopputulos on sen mukainen mitä on sovittu. Tarvittaessa hän on mukana muutoksissa ja muuttuneiden suunnitelmien hyväksynnässä. Lopulta Pihl on mukana osaluovutuksessa, eli siinä vaiheessa, kun valmistunut työ luovutetaan edelleen tilaajan edustajalle.

Itsenäistä työtä tiimin tuella

Mekaanisen asennuksen valvontaa tehdään pienellä tiimillä, johon kuuluu Pihlin lisäksi toinen valvoja sekä aluesuunnittelija. Ennen projektin alkua työ pitää sisällään paljon valmistavia tehtäviä kuten työlupien valmistelua, riskinarviointia, suunnitelmien tarkastamista sekä erilaisia valmistelevia kokouksia. Tässä vaiheessa tiimi toimii tiiviisti yhdessä, mutta varsinaisen huoltoseisokin aikana vastuita jaetaan, sillä valvottavia kohteita on paljon. Valvojat toimivat kuitenkin koko ajan toistensa varamiehinä, jolloin on tärkeää pitää työpari ajan tasalla myös oman työmaan toimista.

Turvallisuus osana valvontatyötä

Pihl ottaa työturvallisuuden tosissaan. Hänellä on myös suoraan turvallisuuteen liittyviä työtehtäviä, kuten riskien arvioinnit joissa käydään ennakkoon läpi työmenetelmiä ja suojavarusteita. Turvallisuudessa ennakointi on yksi tärkeimpiä asioita, ja seisokin aikaan Pihl seuraa työmaita myös ennakoivasti, että työt pääsevät jatkumaan sujuvasti seuraavaan vaiheeseen eikä riskejä ole havaittavissa. Työturvallisuuteen liittyvät havainnot kirjataan sähköiseen järjestelmään, jolloin ne menevät heti eteenpäin tiedoksi myös muille. Projektissa on myös päätoimisesti HSE- ja telinetyövalvojat, joiden asiantuntemukseen voi aina tukeutua.

Kokonaisuuden ymmärtäminen auttaa muutostilanteissa

Projektin hallintaan ja aikataulutukseen liittyy paljon yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Tässä tehtävässä on erittäin tärkeää tuntea työjärjestys, eri toimijoiden roolit, priorisointi ja aikataulutus. Kokemus auttaa myös mahdollisissa muutostilanteissa jotka vaativat nopeaa reagointia sekä kokonaisuuden hallintaa. Pitkä kokemus ei kuitenkaan Pihlin mukaan riitä, vaan koko ajan pitää olla innostunut oppimaan uutta.

Heikki_Pihl_Kiwa_Inspecta

”Mietin aina, onko jotain mitä en ole vielä huomioinut. Olen aktiivisesti yhteistyössä toisten kanssa, käymme asioita läpi ja pyrimme ennakoimaan asioita mahdollisimman pian. Tässä tehtävässä täytyy tuntea prosesseissa virtaavat aineet ja miten niiltä suojaudutaan, että osaa varautua erilaisiin tilanteisiin. Tuotannon operaattoreilta saa aina apua ja heiltä löytyy tarvittavat mittarit aineiden kartoittamiseen ja turvallisen työn aloituksen varmistamiseksi. Koko ajan saa opetella uutta. On myös tärkeää tuntea työjärjestys sekä eri toimijoiden roolit, jolloin yhteistyö toimii kaikkien kanssa.” summaa Pihl omaa rooliaan suurseisokissa.