Lämmönvaihtimien tarkastustöiden koordinointi

Jouni Juvonen toimii Kiwa Inspectalla asiantuntijana ja tekee tällä hetkellä täysipäiväisesti töitä Borealis Polymers Oy:lle pääasiassa putkistojen korroosiotarkastusten parissa. Kevään 2021 fenoli ja aromaatit –yksikön seisokissa hänen vastuullaan oli lämmönvaihtimien tarkastustöiden koordinointi.

Juvosella on kokemusta jo useammasta seisokista, joten hän tiesi etukäteen hyvin mitä työ pitää sisällään. Lämmönvaihdintöiden koordinoijana hän vastasi siitä, että painelaitetarkastajilla oli jatkuvasti töitä. Hänen vastuutiimissään toimi 3 tarkastajaa, ja tarkastettavia laitteita oli pari sataa.

Seisokkityö kehittyy koko ajan

Pitkän kokemuksen myötä Juvonen on päässyt näkemään seisokkityön kehittymistä. Tänä vuonna töiden seurantaan oli Borealiksella kehitetty sähköinen seinätaulu, josta pystyi yhdellä silmäyksellä näkemään missä töiden osalta mennään. Sähköinen järjestelmä helpotti aikataulujen hallintaa ja vähensi liikkumista kentällä, koska seuranta onnistui etänä. Tämä tietysti lisäsi myös työn turvallisuutta.

Seisokkityö kehittyy myös suunnitteluvaiheessa. Kokonaisuus muodostuu yksityiskohdista ja niiden hallinnasta, joten yksityiskohdat otetaan esille mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Yrityksissä on viime vuosina herätty myös kokeneiden työntekijöiden eläköitymiseen ja hiljaisen tiedon tärkeyteen. Tänä päivänä jokainen koordinoija kirjoittaa seisokin jälkeen muistion, jossa avataan projektin onnistumiset sekä kehittymisen kohteet. Näin tieto saadaan talteen seuraavillekin vuosille ja sukupolville.

Suunnittelussa ennakoidaan tulevaa

Kokemus on tuonut mukanaan myös lisää vastuuta. Juvonen oli mukana suunnitteluvaiheessa ja toi tarkastuksen näkökulmaa mukaan valmisteluun. Suunnitelmien myötä oli mahdollista ennakoida tulevia töitä. Erityisen huomion kohteissa käytiin etukäteen kentällä varmistamassa olosuhteet ja mahdollistettiin sitä kautta työn sujuvuus.

Koordinoija tuntee alueen sekä ihmiset

Borealiksen petrokemian alue ja sen prosessien osat ovat Juvoselle hyvin tuttuja. Hän on ollut myös mukana kehittämässä laitekannan sähköistä karttajärjestelmää. Laitosalueen hyvä tuntemus nopeuttaa tarkastuksia, joissa tarvitaan laitteistoon sähköä ja vettä. Nämä tiedot, lisättynä oikeiden henkilöiden tuntemukseen, ovat tärkeitä aikataulujen ja työn koordinoinnin kannalta varsinkin silloin, kun joudutaan tekemään muutoksia ja reagoimaan niihin. Osaava koordinoija mahdollistaa sen, että tarkastajat voivat keskittyä ydintyöhönsä mahdollisimman hyvin.

Kiire pois, turvallisuus lähtee havainnoista

Borealiksella turvallisuustyö otetaan tosissaan, se on koko ajan mukana keskusteluissa sekä työn suorituksessa. Turvallisuudessa pätee edelleen vanhat hyvät keinot, täytyy muistaa pysähtyä katsomaan ja havainnoimaan ympäristöä turvallisuuden näkökulmasta. On myös tärkeää oppia tuntemaan itsensä, jotta tunnistaa itsessään ne kohdat jolloin on hyvä pysähtyä. Ja tietysti asenne ratkaisee.

Jouni_Juvonen_Kiwa_Inspecta

”Projektinasuuren tuotantoyksikön seisokki on täysin omanlaisensa. Silloin tehdään paljon asioita lyhyessä ajassa, usein työ vaatii nopeaa reagointia ja yhteistyötä tehdään monen eri toimijan kanssa. Tietoa saadaan ja annetaan molempiin suuntiin, jotta kaikki pystyvät tehdä työn parhaalla mahdollisella tavalla ja ennalta sovittujen aikataulujen puitteissa. Tekemisen meininki tarttuu henkilöstä toiseen, ihmisten vireystaso on korkealla ja kaikki tekevät työtä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi”, kertoo Juvonen seisokin ilmapiiristä omiin kokemuksiinsa nojaten.