Putkistojen laadunvarmistus suunnittelusta asennukseen

Sami Pesonen toimii Kiwa Inspectalla tarkastusinsinöörinä painelaitepuolella, tehden sekä uusien painelaitteiden suunnitelmatarkastuksia, että itse painelaitteiden tarkastuksia. Keväällä 2021 Borealis Polymers Oy:n fenoli ja aromaatit –yksikön seisokissa hänen vastuullaan oli putkistojen QA/QC-tarkastukset (Quality Assurance/Quality Control).

Seisokin yhteydessä tuotantolaitoksella tehdään paljon erilaisia kunnostus- ja uudistustöitä. Tähän kuuluu myös putkistolinjojen korjaus, jossa olemassa olevia putkistoja vaihdetaan osittain uusiin ja tehdään pieniä muutoksia. Pesosen tehtävänä oli varmistaa uusien putkien suunnittelun, valmistuksen sekä asennusten laatua.

Urakoitsijoiden valvonta valmistusvaiheessa

Työ alkoi perehtymällä tehtyihin suunnitelmiin. Pesosen tehtävänä oli varmistaa valittujen urakoitsijoiden osaaminen, tutustua olemassa oleviin dokumentteihin ja käydä konepajoilla seuraamassa esivalmistettujen putkien valmistusta. Hän toimi tärkeänä linkkinä urakoitsijan ja tilaajan välillä varmistamassa laatua.

Asennustyön valvontaa huoltoseisokin aikana

Varsinaisen huoltoseisokin aikana QC-tarkastaja seuraa urakoitsijan työtä tuotantolaitoksella ja varmistaa, että työ tehdään kaikkien vaatimusten mukaisesti ja työntekijöillä on vaatimusten mukainen pätevyys. Pesonen seurasi myös urakoitsijoiden ja asentajien laatimaa valmistusdokumentaatiota sekä töiden aikataulua ja laatua. Hän vastasi myös siitä, että kaikki tarvittavat tarkastukset tulivat tehdyksi.

Asiantuntija varmistaa standardien noudattamista

Koska seisokki on projekti, on työhön luonteva palkata erillinen asiantuntija, joka on mukana varmistamassa standardien ja spesifikaatioiden noudattamista. Asiantuntija toimii työssään itsenäisesti, mutta kuitenkin tiiviissä yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa. Hän raportoi havainnoistaan asiakkaalle säännöllisesti. Yhtenä tehtävänä Pesosella oli kirjata erilaisia projektissa esiintyviä ongelmakohtia, ja koota myös ne yhteen raporttiin ”lessons learned” -periaatteella. Näin projektin myötä koottiin oppeja myös tulevia projekteja varten.

Turvallisuus on tarkasti huomioituna suurseisokissa

Pesosen oli helppo lähteä projektiin mukaan, sillä työtehtävien lisäksi myös Kilpilahden alue on hänelle tuttu toimintaympäristö. Turvallisuus on aina tarkasti huomioituna seisokissa. QA-tarkastajan työssä normaalin työturvallisuuden ja ympäristön havainnoinnin lisäksi eteen voi tulla työtehtäviä korkeissa paikoissa rakennustelineillä.

Sami_Pesonen_Kiwa_Inspecta

”Projekti oli pitkäkestoinen ja sisälsi paljon tarkastettavaa, muuten tämä olikin tuttua työtä. Tein työtä itsenäisesti, mutta olin aktiivisesti yhteistyössä sekä urakoitsijoiden, että Borealiksen asennusvalvojien ja projektipäälliköiden kanssa. Olin mukana varmistamassa, että valmistus- sekä asennustyöt tehdään standardien ja spesifikaatioiden mukaan”, kertoo Pesonen omasta roolistaan projektissa.