Hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicy för Kiwabolagen i Sverige

Ansvar och omfattning

Hållbarhetspolicyn omfattar samtliga Kiwabolag i Sverige och alla anställda och kontrakterade medarbetare har ett ansvar i att följa den. Vidare ska denna policy beaktas och vara vägledande i alla andra rutiner och processer inom Kiwa.

Hur Kiwa ser på hållbarhet

Kiwas värderingar som vi vill leva efter och uppfattas som; We ARE Kiwa där ARE står för Ambitious, Reliable, Engaged eller på svenska Ambitiösa, Tillförlitliga och Engagerade, bygger på att vi har en transparens i verksamheten och följer gällande krav och riktlinjer. Innehållet i våra tjänster handlar om att bygga förtroende, skapa värde för våra kunder och vara en del av deras kvalitets- och hållbarhetsarbete. En förutsättning för detta är att tjänsterna håller hög kvalitet och trovärdighet och att vi utvecklar vår verksamhet i samråd med våra intressenter och kunder. Opartiskhet, integritet och konfidentialitet i alla våra tjänster är en förutsättning. Detta sammanfattar vi inom Kiwa med vår vision - Partner for Progress.

Hur Kiwa arbetar med hållbarhet

Kiwa arbetar med hållbarhetsfrågorna genom att:

 • Efterleva Kiwakoncernens uppförandekod som bland annat innebär nolltolerans mot alla former av korruption och mutor samt krav på rättvisa arbetsförhållanden och etiskt beteende i samtliga miljöer där Kiwa verkar.
 • Arbeta med arbetsmiljöfrågor i enlighet med föreskrifterna AFS 2001:1 och AFS 2015:4 samt gällande lagstiftning.
 • Arbeta med frågor rörande yttre miljö i linje med standarden EN-ISO 14001.
 • Säkerställa våra medarbetares kompetens och opartiskhet samt agerar professionellt för kundens och samhällets nytta.
 • Vara en del i våra kunders arbete för hållbarhet genom att tillhandahålla tjänster som påverkar deras CSR- och kvalitetsarbete i positiv riktning.
 • Systematisk ta reda på våra kunders förväntningar och behov i enlighet med The CSR Performance Ladder.
 • Ta samhällsansvar med fokus på hållbarhetsfrågor genom att aktivt arbeta för ett socialt hållbart samhälle både lokalt och globalt.
 • Ställa hållbarhets- och kvalitetskrav på våra leverantörer av varor och tjänster. Där ingår bland annat att alla leverantörer ska underteckna vår uppförandekod där socialt hållbarhetsarbete och ansvar för miljö är viktiga delar.
 • Vår ekonomi ska vara i balans. En god ekonomi får inte ske på bekostnad av andra hållbara värden.
 • Sträva mot ständig förbättring i alla delar av verksamheten vilket vi bland annat gör via vårt strategiarbete.
 • Sätta mätbara mål för att nå våra Kritiska Framgångsfaktorer.
 • I vårt dagliga arbete hushålla med energi- och naturresurser och sträva efter en ständig minskning av vår klimatpåverkan.
 • Efterleva lagkrav och krav från intressenter.
 • Upprätthålla en certifiering nivå 3 enligt The CSR Performance Ladder vilket i praktiken borgar för att vår hållbarhetspolicy implementeras i hela verksamheten.