P2X - Från el till X

Förnybar energi utvecklas stort i många riktningar. En betydande tillväxt ses inom både vind- och solkraft, men enbart elproduktion är inte tillräckligt för att minska koldioxidutsläppen i framtiden. För att göra det måste vi också förändra transportsektorn där (bio)diesel fortfarande är det vanligaste bränslet. Elfordon är en lösning för korta sträckor, men för långa sträckor, tunga transporter, flyg och sjöfart måste andra lösningar hittas.

Vid sidan av transportsektorn måste utfasningen av fossila bränslen i industrier där elanvändning inte är ett alternativ stödjas. Ett antal lösningar undersöks, bland annat vätgas, e-metan, e-metanol och e-ammoniak.

Power-to-X

P2X (Power-to-X) står för omvandling av elektricitet till ett givet bränsle. Denna process är en kombination av elektrolys (H2), koldioxidavskiljning (CO2) och syntetisering av det bränsle som krävs. Syntesprocessen sker, beroende på process, vid relativt låga temperaturer (200C-300C) och vid måttligt tryck (10-40BAR). Detta innebär att alla komponenter i anläggningen omfattas av direktivet om tryckbärande anordningar. Efter syntesprocessen kan det producerade e-bränslet användas, lagras och transporteras. Detta kan dock också kräva särskilda åtgärder. 

Lösningar och deras utmaningar

Alla lösningar har sina egna utmaningar. Väte måste till exempel transporteras under tryck och/eller vid låga temperaturer, och det är en mycket flyktig molekyl. Detta kräver specialmaterial och kan medföra höga kostnader för stora distributionsnät, antingen genom rör eller med hjälp av transportabla tryckkärl.

E-Metan (CH4) och e-metanol (CH3OH) kräver mycket el, värme, H2 och CO2 för att produceras. Båda är bra lösningar, men metanol är en vätska som är lättare att transportera och lagra än ett gasformigt bränsle. Samma sak gäller för e-ammoniak (NH3), men här finns också en toxisk aspekt (korrosiv komprimerad/kyld gas) som måste beaktas. Detta gör ammoniak mer komplext och farligt att lagra i stora mängder.

Lagring av metanol i stora mängder kräver speciella lagringslösningar. Vanligtvis sker detta i stora flatbottnade tankar med invändiga flytande tak och ett kupoltak. Lagring av ammoniak kräver mycket starkare isolering (lagringstemperatur på -33°C) och sker därför i en dubbelväggig tank, där den sekundära inneslutningen antingen är av stål eller betong.

tanks-storage-inspection.jpg

Hur kan Kiwa hjälpa till?

Som det ser ut nu kommer e-metan och e-metanol att vara de bästa lösningarna för förnybar energi till vätgas till e-bränsle för de svårnedbrytbara och långväga transportsektorerna. Kiwa har en lång historia inom den petrokemiska industrin, inklusive bland annat designgranskning och godkännande, inledande inspektion, icke-förstörande provning av byggmaterial och periodiska utvärderingar. Vi har erfarenhet av hela processen, från energiproduktion till bränsleproduktion, från lagring till tankning av dina fordon.

Låt oss hjälpa dig att omvandla din förnybara energi till framtidens e-bränslen!

Globala tjänster inom P2X-området

 • EEMUA 159 innehåller riktlinjer för kontroll, underhåll och reparation av lagringstankar ovan mark. Med en EEMUA-utvärdering kan du vara säker på att dina lagringstankar håller hög kvalitet.
  Visa
 • Kiwa erbjuder kontroll och utvärdering av ståltankar under hela konstruktions- och tillverkningsprocessen. Utvärderingarna utförs enligt EN 14015 och gällande Eurokoder.
  Visa
 • Med noggranna kontroller av trycksatta transportbehållare tryggar du säkerheten för personal och kunder. Du minskar också risken för kostsamma driftstopp.
  Visa
 • Genom vårt partnerskap med TÜV SÜD Industrie Service GmbH tillhandahåller vi alla nödvändiga AIA-inspektionstjänster för pannor och tryckkärl för att uppfylla ASME BPVC-kraven.
  Visa
 • Oförstörande provning (OFP) används för att upptäcka skador i ett tidigt skede och för att kontrollera att kvalitetskrav uppfylls. Till exempel att svetsade förband håller en hög kvalitet. Kiwa har stor kunskap på området och erbjuder tjänster som passar för just din anläggning.
  Visa
 • En explosionsfarlig miljö kan uppstå i alla anläggningar. För att utvärdera riskerna finns ATEX-direktivet i svensk lagstiftning. Vi hjälper dig följa direktivet genom att bland annat göra riskbedömningar och skapa explosionsskyddsdokument. På köpet får du en säkrare arbetsplats.
  Visa
 • Vi utför kontroller av trycksatta anordningar , det som i folkmun ofta kallas tryckbesiktning. Med vår hjälp ser du till att din utrustning uppfyller myndigheternas föreskrifter och krav. Dessutom kan du undvika onödiga kostnader och driftstopp.
  Visa
 • All verksamhet är utsatt för risker av olika slag, exempelvis risker för person-, miljö- och egendomsskador orsakade av olyckor eller störningar. Med en ordentligt utförd riskanalys minimerar du oönskade händelser som kan orsaka olyckor och skador.
  Visa
 • Med en noggrann riskbedömning kan många olyckor förebyggas. Vi hjälper dig hantera de risker som finns i anläggningar med tryckkärl och lyftanordningar.
  Visa
 • Genom provning av tryckkärl upptäcker vi om det finns slitage, sprickor eller korrosion i objektet. Eventuella fel upptäcks i tid, vilket gör att du undviker olyckor och kostsamma driftstopp.
  Visa