6 mars 2017

Frågor kvarstår i nya PED

PED - Tryckkärlsdirektivet

Nya PED (2014/68/EU), som infördes i Sverige genom AFS 2016:1, har implementerats väl både på hemmaplan och inom EU. Men vissa frågor kvarstår.

En av dessa är tolkningen av andra och tredje inledande anmärkningen i Bilaga 1, om hur en tillverkare av tryckutrustning i praktiken ska analysera faror och risker.

"2. De väsentliga säkerhetskrav som fastställs i dessa föreskrifter är bindande. De skyldigheter som följer av dessa väsentliga säkerhetskrav är endast tillämpbara om motsvarande fara föreligger för de berörda tryckbärande anordningarna då de används under sådana omständigheter som tillverkaren rimligen kan förutse.

3. Tillverkaren ska analysera farorna och riskerna för att fastställa vilka som med hänsyn till trycket är tillämpbara på anordningen. Anordningen ska därefter konstrueras och framställas med ledning av denna analys."

Pasi Nieminen, Technical Manager för Design Review på Inspecta, berättar att ordet ”risk” introducerades i nya PED för att man ville göra texten enhetlig med andra EU-direktiv. Nu finns det dock olika uppfattningar inom EU om introduktionen av ordet "risk" är en reell ändring som man måste förhålla sig till, eller bara en fråga om ordval.

Från EU:s håll har man tagit fram utkast till nya riktlinjer, H-20 samt H-04, för att hjälpa aktörerna. Riktlinjerna är dock ännu under debatt.

Definitionen av tillverkare

En annan fråga som dök upp i och med implementeringen av nya PED var om definitionen av ordet ”tillverkare” har ändrats. Många regler i PED gäller den som sätter ut en produkt på marknaden.

– Ett undantag är om du bygger produkten hos dig själv. Då sätter du inte ut en produkt på marknaden och räknas därmed inte som tillverkare. Då behöver du inte heller följa vissa regler, säger Pasi Nieminen

Om definitionen av ”tillverkare” har ändrats och tolkas i sin striktaste form kan det medföra att undantaget inte längre gäller vid sammanfogning av tryckbärande anordningar som sker på plats hos en brukare, exempelvis på industriella anläggningar. 

Men även här debatteras det om ändringen gör någon skillnad i praktiken eller inte.

Innan ett beslut har tagits påverkas inte aktörerna av diskussionen.
– Man gör som man gjort tidigare. Tills vidare lever vi kvar i den gamla världen, säger Pasi Nieminen.


Bild: Arbetsmiljöverket och Ann-Therese Ek. Montage: Inspecta