11 april 2017

Här är förändringarna i de nya föreskrifterna för trycksatta anordningar

Lättillgänglighet och tydlighet var riktlinjerna när Arbetsmiljöverket började omarbeta föreskrifterna för kontroll och användning av trycksatta anordningar. Det berättade Björn Lindberg under Skogsindustridagarna.

Lättillgänglighet och tydlighet, också med tanke på små och medelstora företag, var riktlinjerna när Arbetsmiljöverket tog itu med att omarbeta föreskrifterna för kontroll och användning av trycksatta anordningar. De tidigare reglerna har fått kritik för otydlighet och bestämmelserna har varit splittrade i flera föreskrifter, vilket försvårat användarnas arbete.

”I arbetet med de nya föreskrifterna har de föreslagna bestämmelserna stämts av kontinuerligt med olika intressenter, till exempel SSG, Sodahuskommittén och kontrollorgan för övervakning av trycksatta anordningar och experter på riskbaserad inspektion. Det nya förslaget, som beräknas träda i kraft under senhösten 2017, är en sammanslagning av AFS 2002:1 (användning av trycksatta anordningar), AFS 2005:3 (besiktning av trycksatta anordningar) och delar av AFS 2005:2 (anläggningskontroll och montering av rörledningar till trycksatta anordningar)”, förklarar Björn Lindberg, ansvarig handläggare på Arbetsmiljöverket.

Nytt är att föreskrifterna delats in i kapitel, vilket följer regeringens riktlinjer och ger en bättre överblick. Björn sammanfattar de viktigaste förändringarna.

De viktigaste förändringarna i de nya föreskrifterna

 • Kontroll ersätter ordet besiktning
 • För att reparation skall kunna göras ersätts användning med trycksättning som villkor
 • Vid riskbedömning beaktas drifterfarenheter, data om olyckor och tillbud etc.
 • Anläggningens placering skall underlätta kontroll och underhåll, minimera olyckskonsekvenser
 • Tabeller i stället för diagram vid indelning i klass A och B, krav på förteckning
 • Krav på riskbedömning av övervakning
 • Krav på dokumenterade rutiner och journal för tillsyn
 • Dokumentation för ändringar och reparationer
 • Installationsbesiktning ersätts med första besiktning för alla anordningar utan undantag
 • Kontrollorgan typ B kan utföra egenbesiktning
 • Flexibelt kontrollintervall möjligt upp till 4 år
 • Ny kontrollform, ”Riskanpassad kontroll”
 • Panntyper ersätts av funktionskrav
 • Certifiering av pannoperatörer

Utbildning och information om ny AFS

För att så många som möjligt skall kunna ta del av Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter har Inspecta tagit fram korta informationsträffar, som kommer att hållas lokalt av respektive kontor. Senare ordnas fördjupande kurser, som ger en tydlig bild av hur det nya regelverket ser ut och hur det skall tolkas. Roger Malmström på Inspecta har redan nu satt sig in i konsekvenserna av regelförändringarna vid en revisionskontroll.

”Några bra tips är att uppdatera flödesschemat, som måste vara korrekt, och att vid reparationer och ändringar av trycksatta anordningar kontrollera att man har rätt WPS, rätt tillsatsmedel och giltiga kompetenser hos dem som utför arbetet! En bra reparation kräver att man känner materialet i anordningen. Nya AFS kräver att arbetsgivaren sammanställer dokumentation över åtgärden innan reparation, sammanfogning eller ändring och överlämnar denna till ett ackrediterat kontrollorgan. I denna skall till exempel riskbedömning ingå.”

Inspecta har tagit fram ett malldokument som stöd innan en åtgärd inleds. Här finns en systematisk checklista som gör det klart vem som har ansvaret för olika moment vid en reparation eller ombyggnad. Arbetsgivaren måste redogöra för de tekniska lösningar som vidtas för att bibehålla säkerheten.

”Det ackrediterade kontrollorganet ger sedan tillstånd för trycksättning innan drift kan inledas”, säger Roger Malmström.

Text: Tage Eriksson