8 mars 2024

Internationella kvinnodagen och inkludering globalt inom Kiwa

Bilder på olika kvinnor

Under internationella kvinnodagen anser vi det vara grundläggande att reflektera över jämställdheten på arbetsplatsen. Vi har sett en ökning av inkluderande arbete pågå i företagskulturer över hela världen. Organisationer inser alltmer värdet av mångfald, likabehandling och inkludering. Därför tror vi på vikten av att skapa miljöer där alla individer ges möjlighet att bidra med sina unika perspektiv och talanger, oavsett deras olikheter.

För att uppmärksamma internationella kvinnodagen har vi nyligen intervjuat sex av våra kvinnliga medarbetare för att ta reda på hur de upplever jämställdhet och inkludering i sina karriärer och på Kiwa.

Att bryta osynliga barriärer

Ett av FNs globala mål Kiwa arbetar med är mål 5: att uppnå jämställdhet och stärka alla kvinnor och flickor genom att eliminera diskriminering.
”Alla de länder där Kiwa har verksamhet rapporterar varje år en redogörelse för hur väl de lyckas uppnå detta mål. Vi blir bättre och bättre för varje år som går", säger Rosa Valenzuela Juan, direktör för forskningsutveckling och innovation på Kiwa Spanien.

Som chef för en avdelning som ständigt utforskar marknadens behov bygger Rosa ett tekniskt team med kompetenta specialister för att utveckla projekt för kunder. Hon ser sig själv som ett bevis på att de osynliga barriärerna, som ofta upplevs av professionella kvinnor, håller på att luckras upp på Kiwa. "Kiwa utvecklar jämlika möjlighetspolicyer för anställning, ledarskap och beslutsfattande positioner på alla nivåer. Båda könen har samma möjligheter. I mitt fall är jag omgiven av intelligenta kvinnor och män som innehar tekniska och ledande befattningar. De är fantastiska och professionella personer som jag lär av varje dag."

Rosa Valenzuela Juan

Rosa Valenzuela Juan, direktör för forskningsutveckling och innovation, Kiwa Spanien.

Rosa har stött på många hinder under sin karriär på grund av sitt kön – men hur hon nådde en senior position beror på vad hon kallar "överlevnadens första princip: att fortsätta framåt." Det var en princip som innebar att agera utanför sin komfortzon, det har fört henne till denna punkt i karriären. "Att vara på Kiwa för mig närmare mina mål som forskare, anställd och kvinna. Att arbeta på lika villkor med manliga kollegor ger mig en trygghet som jag, hittills, sällan har kunnat känna," säger hon. "Allt jag gör stämmer överens med ett åtagande för jämställdhet. Mångfald, i alla dess uttryck, och lika möjligheter är en självklarhet i mitt DNA."

Hur är det att arbeta i en mansdominerad bransch?

Greta Stefani, testingenjör baserad i Italien, har också upplevt en könsbalanserad kultur på Kiwa. "Jag är laboratorietekniker och arbetar med plasttester. Området där jag tog examen, men framför allt där jag arbetar, är väldigt mansdominerat," säger hon. "En del av mitt arbete innebär analytiska tester, men det mesta är tester där fysisk styrka också krävs. Mina kollegor har alltid stöttat och hjälpt mig, trott på mig och mina förmågor. De har aldrig fått mig att känna mig underlägsen och har aldrig betonat mina begränsningar, utan har alltid lyft fram mina styrkor och den kunskap jag har inom området där jag har arbetat i sju år."

Greta Stefani, testingenjör, Kiwa Italien

Greta erkänner att vissa människor tvivlade på hennes framgångar under olika tillfällen i hennes karriär på grund av hennes unga ålder, kön och arbetsområde. "Jag var alltid tvungen att bevisa mer, anstränga mig mer och vara mycket tolerant," säger hon. Men slutligen, med viljestyrka och stödet från sina kollegor, har hon nått sina mål. "Jag anställdes 2019 för att starta ett plastlaboratorium i Italien. Kiwa gav mig förutsättningar till att starta detta nya projekt, de hade förtroende för mig och gav mig möjligheten att använda min fulla potential."

Som kvinna som använder verktyg och maskiner, vanligtvis använda av män, hoppas Greta att andra kvinnor blir inspirerade och motiverade att göra detsamma. "Begränsningar, som fysisk styrka, sitter bara i huvudet på de som ser dem som sådana. Men i verkligheten är de bara små hinder. De kan övervinnas, ibland genom att förbättra sig själv, och ibland med hjälp av rätt personer som, precis som du, inte ser hinder, utan möjliga utmaningar."

Förespråkar rättvisa och respekt för alla

Nadiya Eichberg anser att hennes ledande roll tillåter henne att bidra till integrering. Nadiya är chef för batteritestning och miljösimulering i Tyskland, där hon förespråkar rättvisa och respekt för alla, oavsett kön. "Jag ser till att alla har samma chanser att växa och lyckas i sina karriärer. Genom att stödja mångfald och ledande exempel, hjälper jag till att göra Kiwa till en plats där både kvinnor och män kan lyckas. Jag tror också att mitt arbete bidrar till att minska ojämställdheten inom min bransch genom att visa att kvinnor kan leda lika bra som män" säger hon.

Nadiya Eichberg, Chef för batteritestning och miljösimulering, Kiwa Tyskland

Som så många andra kvinnor har Nadiya fått övervinna vissa hinder i sin karriär. "Som kvinna inom mitt område har jag stött på stereotyper. Jag har stött på personer som sagt sexistiska kommentarer och haft åsikter formade av sina fördomar. Men jag har arbetat hårt och fortsatt att pressa mig själv, fokuserat på mina mål och ständigt förbättrat mig," säger hon. "Jag har också haft turen på Kiwa att ha chefer som alltid har stöttat mig och gett mig värdefull feedback i mitt arbete. Deras stöd har hjälpt mig att avancera i min karriär inom organisationen."

Nadiya anser att sexism är en utmaning på många arbetsplatser, men Kiwas kultur skapar en miljö där alla medarbetare är uppskattade och respekterade. Hon varnar dock för att det är viktigt att vara proaktiv och hantera eventuella subtila fördomar eller hinder över hela branschen. "Vi behöver fortsätta arbeta med några viktiga saker," säger hon. "Bland annat att skapa regler som behandlar alla lika och vidta åtgärder för att begränsa personal som kan ha fördomar mot andra. Jag är också mycket för flexibla arbetsarrangemang, transparenta befordringsprocesser och mångfaldsutbildningar."

Ta till vara på varje möjlighet att utvecklas

Med samma proaktiva inställning lägger Ana Pina Teixeira, baserad i Portugal, till på Nadiyas lista över nödvändiga initiativ. "Det är viktigt att vi fortsätter att mäta framsteg och ansvar, skapa balans mellan arbete och privatliv, bekämpa omedvetna fördomar och främja mångfald i ledarskapet" säger hon.
Som verksamhetschef för medicintekniska produkter är Anas roll att ge strategisk vision och effektiv ledning för att utöka Kiwas närvaro inom medicintekniska sektorn. Hon anslöt sig till Kiwa för bara några månader sedan men har redan nytta av stödet från sin chef och medarbetare.

Ana Pina Teixeira, verksamhetschef för medicintekniska produkter, Kiwa Portugal

Ana tror på att hitta möjligheter till tillväxt och professionell utveckling. Hon byggde sin karriär genom att öka sin kunskap och expertis inom olika aspekter av TIC-branschen och förbättra sina mjuka färdigheter för att bättre hantera interaktioner med kollegor. "Om jag upplevde svårigheter och hinder i min karriär på grund av bristande jämställdhet, så såg jag till att inte bry mig," säger hon. "Jag arbetade hårt för att utveckla en karriär samtidigt som jag fokuserade på mina två prioriteringar: mina döttrar. Jag har haft tur som alltid har haft familjens stöd för att hjälpa mig att balansera arbete och familjeliv."

Att bryta ner hinder och skapa fler möjligheter för kvinnor i ledande roller är ett av Anas mål. "Jag hoppas kunna bli mentor och förespråkare för andra kvinnor inom branschen. Jag vill att de ska veta sitt värde," säger hon. "Jag har sett framsteg inom medicinsektorn, med allt fler kvinnor som kvalificerar sig som doktorer och ingenjörer. Jag vill säga till dem att fortsätta engagera sig och vara ihärdiga även vid motgångar och att aldrig tveka att göra sina röster hörda."

Goda resultat med mentorskap och mångfald inom teamet

Ke Li är en projektledare på batteritestavdelningen baserad i Tyskland, med fokus på produkttestning och kvalitetssäkring, vilket säkerställer säkerhet inom olika projekt. Hon listar mentorskap och mångfald inom teamet som nyckelfaktorer för arbetsplatsens framgång.

"Min väg till Kiwa innebar att övervinna utmaningar relaterade till mitt kön genom uthållighet och att söka mentorskap, vilket ledde till min utveckling och framgång inom ett konkurrenskraftigt fält," säger Ke. "Sedan jag anslöt mig till Kiwa har jag haft turen att dra nytta av betydande mentorskap och stöd, särskilt genom omfattande utbildningsprogram."

Ke Li, projektledare på batteritestavdelningen, Kiwa Tyskland

Några av dessa program förbättrade hennes tekniska färdigheter och erbjöd värdefulla insikter i branschstandarder och praxis. "Andra, som fokuserar på karriärtillväxt och balans mellan arbete och privatliv, är särskilt bra på att stödja kvinnor i deras karriärer," säger hon. "Jag hoppas på att se fler initiativ som ytterligare förbättrar balansen mellan arbete och privatliv och professionell utveckling, vilket säkerställer att alla anställda, oavsett kön, har lika möjligheter att lyckas."

Vikten av mångfald kan tas för givet i en global organisation som lockar anställda från olika bakgrunder och med varierande färdigheter. Men Ke har varit mycket medveten om att denna dynamik är viktig, och förklarar det så här: "Min erfarenhet här har visat mig värdet av mångsidiga team för att uppnå omfattande och pålitliga resultat. Det leder inte bara till bättre resultat, utan denna mångfald återspeglar också Kiwas bredare värden om rättvisa och lika möjligheter på arbetsplatsen."

Mångfald som drivkraft för framgång

Giulia Botta, International Business Development Manager för väte baserad i Nederländerna, lägger till: "I min roll leder jag vår globala strategi och främjar samarbete över olika team. Min erfarenhet som kvinna och att jag flyttat hit för arbetet driver min passion för inkludering. Jag tror att varierade perspektiv driver innovation, och jag är engagerad i att främja ytterligare framsteg för ett rättvist ledarskap på Kiwa" säger hon.

Giuila Botta, International Business Development Manager för väte, Kiwa Nederländerna 

Som mekanisk ingenjör har Giulia, liksom många andra kvinnor inom sin bransch, fått navigera i en mansdominerad miljö. Tidigt fann hon att manliga kollegor antog att de behövde förklara tekniska begrepp för henne, även inom områden där hon hade expertis. Hur hanterade hon denna dynamik? "Jag visade självsäkert min kunskap och styrde samtalet till mina starka sidor," säger hon, "och jag fokuserade på att bygga starka relationer och leverera resultat, vilket gav respekt samtidigt som jag uppmuntrade samarbete."

Branschmässigt har Giulia sett positiva framsteg inom området jämställdhet. "Företag sätter mål för kvinnlig representation i styrelser. Organisationer som Women in TIC och Women in Green Hydrogen Network stödjer karriärmöjligheter och mentorskap. Inom Kiwa visas engagemanget för mångfald och inkludering genom våra offentliga kommunikationskanaler som signalerar en viktig, positiv förändring i företagskulturen."

Emellertid anser Giulia att mer kan göras. Affärsplaner bör ha tydliga mål för kvinnlig ledarrepresentation. För att stärka kvinnliga talanger kan Kiwa para ihop kvinnliga anställda med seniora ledare för mentorskap. Att implementera generösa och inkluderande föräldraledighetspolicyer kan bidra till att uppnå en mer rättvis arbetsplats.

Styrkan i kvinnligt samarbete

Giulia skulle råda kvinnliga kollegor: "Tro på dina förmågor och utmana fördomar med ditt självförtroende. Inspirera varandra, och fira dina och andras prestationer." Ana håller med: "Kom ihåg att stötta och lyfta andra kvinnor i deras karriärer och i deras prestationer. Var en förebild." Rosas råd är omfattande: "Vår största styrka är den kollektiva styrkan mellan oss, allianserna med varandra, även med män. Kvinnor utgör hälften av världens befolkning och hälften av dess potential, som tillsammans med många män som är övertygade om social jämlikhet, representerar majoriteten för att utveckla en rättvisare värld för alla."

Ke uppmanar andra att tala ut om orättvisor. "Det är viktigt att kommunicera öppet om dina erfarenheter," säger hon. Gretas råd är att inte tro på allt man får höra utan att lita på sina egna förmågor. Och Nadiya sammanfattar allt på ett vackert sätt: "Mitt råd till andra kvinnor på arbetsplatsen är att ha självförtroende i sig själv, hitta stöttande mentorer och stå upp för det du förtjänar."

Läs mer om karriär på Kiwa här.