31 januari 2022

Kiwa kvalitetssäkrar på den revolutionerande forskningsanläggningen ESS


Foto: Perry Nordeng/ESS

Utanför Lund pågår just nu ett banbrytande forskningsinfrastrukturprojekt som kommer att revolutionera forskningen.  European Spallation Source (ESS) är en unik materialforskningsanläggning som är baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Kiwa arbetar tillsammans med ESS kring kvalitetskontroll av material och komponenter på forskningsanläggningen.

Sverige och Danmark är värdländer för ESS, som totalt har 13 medlemsländer i hela Europa. ESS-anläggningen kommer att stå för många av framtidens genombrott inom materialforskning och life science såsom t ex nya och bättre mediciner, supraledare och batterier.

– Genom att använda neutroner för att titta på material på atomnivå och se hur de beter sig i olika sammanhang kommer forskarna att lära sig mer om olika material och hur de kan utvecklas, förklarar Peter Värvell, senior kvalitetsingenjör på Kiwa.

Enormt mikroskop för att analysera material

Anläggningen kan liknas vid ett enormt mikroskop, där neutroner används för att analysera prover på atom- och molekylnivå. Den är uppbyggd kring en enorm accelerator där protoner färdas mot ett roterande mål av volfram. Vid kollisionen med målet genereras de neutroner som ska användas för forskning. Neutronerna skickas vidare till olika instrumentstationer, där de leds igenom de material som ska undersökas. ESS är under uppbyggnad och planeras börja leverera forskning år 2027.

På varje instrument kommer olika typer av forskningsexperiment utföras. För att skapa rätt förutsättningar för att bedriva forskning är det viktigt att anläggningen följer de högt ställda kraven. Kiwa granskar för ESS räkning kvalitetsdokumentation för komponenter och material som ska levereras för installation på forskningsanläggningen.

När ESS samarbetspartners och leverantörer ska leverera utrustning och material skickar de först tillverkningsdokumentation. Då är det Peter som kvalitetsgranskar dokumenten.
– När material och komponenter sedan anländer kontrollerar jag dessa och jämför med dokumentationen, säger Peter. Det är viktigt att jag som kvalitetsingenjör både förstår mig på material och annat som levereras, men också hur det ska svetsas ihop och användas. Ingenting får gå fel under processen.

Hållbar forskning för framtiden

Anläggningen har en beräknad livslängd på 50 år, samtidigt som instrumentportföljen kommer att uppgraderas kontinuerligt eftersom det hela tiden utvecklas nya forskningsinstrument. ESS kommer att bli en av de mest miljömässigt hållbara forskningsinfrastrukturerna i världen, både genom hur anläggningen byggs och drivs och den forskning som kommer att bedrivas där inom områden som miljö, energi och transport.

Utöver kvalitetssäkring av material är Peter tillsammans med ESS Quality djupt involverad i kvalitetskontroll av  de instrument som ska installleras på ESS. Till en början kommer det finnas 15 olika instrument på forskningsanläggningen. Där kommer Kiwas mångfacetterade kompetens väl till pass.

Forskning med neutroner är särskilt lämpad för ömtåliga prover, som proteiner och levande material, och för att undersöka magnetiska egenskaper. Unikt för neutroner är också att de kan se väte, som bland annat spelar en avgörande roll i nästan alla biologiska processer.

ESS kommer att öppna vägen för forskningsgenombrott inom en rad områden såsom energi och miljö, klimat, transporter, medicin och hälsa samt livsmedel.

Kiwas samarbete med ESS

Kiwa har arbetat med ESS i 18 månader och ser detta som en möjlighet att få bidra med sin expertis inom ett så viktigt område.

– Tanken på att det jag kontrollerar idag förutsätter hur ESS kan revolutionera materialforskningen imorgon gör mig otroligt stolt. Det är stort för oss på Kiwa att få vara med i ett så viktigt projekt där så många delar av Europa är involverade, säger Peter.

Läs mer om våra konsultationstjänster här