12 december 2017

Rekordmånga besökare under Processindustridagarna 2017

Speed dating med utställare, matnyttiga föreläsningar och gott om tillfällen att prata med branschkollegor. Processindustridagarna i Göteborg 9-10 november drog rekordpublik.

Årets Processindustridagar som hölls på Gothia Towers i Göteborg lockade mer än 160 besökare och 21 utställare. Två av besökarna var Joakim Olofsson, inspektionschef på Borealis och Staffan Eliasson, inspektionschef på Nynas som även höll i en av föreläsningarna.

– Det bästa med de här dagarna är blandningen av intressanta föreläsningar och att man träffar många i branschen, både utställare och besökare, säger Joakim Olofsson.
– De nya legala kraven på arbetsmiljöområdet och från MSB kommer att påverka oss mycket, så de föreläsningarna är extra intressanta för oss, säger Staffan Eliasson.

Båda uppskattade också speed datingen som var en av programpunkterna under torsdagen och där utställarna fick möjlighet att ge en kort presentation av sin verksamhet

– På så vis får man en bra överblick och kan gå tillbaka och fråga mer sedan om det som väcker ens intresse, säger Staffan Eliasson.

Torsdagens föreläsningar inleddes med en presentation av Kiwa Inspectas vd Joakim Wikeby och moderatorn Magnus Aronsson, regionchef processäkerhet väst på Kiwa Inspecta. Här kommer en sammanfattning av föreläsningarna under de båda dagarna.

Preems nya vätgasfabrik – Eva Lind Grennfelt och Linda Schwarz, Preem
Preems mål är att leda omställningen mot ett fossilfritt samhälle. Som ett led i det siktar Preem på att kunna producera 3 miljoner liter biodrivmedel per år 2030. Redan nu framställer man talldiesel som raffineras i Göteborg – världens första Svanenmärkta diesel. För att kunna öka produktionen ytterligare bygger Preem nu en helt ny vätgasfabrik i Göteborg. Vätgasen hjälper till att reducera dieseln på syre och spelar en viktig roll i processen som ger en diesel med samma köregenskaper som vanlig diesel. Den nya vätgasanläggningen levereras av Linde och består till stor del av moduler.

– Genom att använda ett modulkoncept – vilket är nytt för oss – kan vi snabba på installationen. Målet är att anläggningen ska vara igång i februari 2019, säger Linda Schwarz.

CLP-förordningens betydelse för rörmärkning inom processindustrin – Björn Collinder, Collinder Märksystem
CLP-förordningen är den EU-förordning som reglerar klassificering, märkning och förpackning av farliga kemikalier. I Sverige drivs den genom Arbetsmiljöverkets AFS 2014:43 och tolkas genom den svenska standarden SS741:2017.
– Den nya standarden innehåller en del ändringar som det gäller att vara uppmärksam på. Bland annat räknas alla gaser med mer än 2 bars tryck nu som farliga gaser och måste märkas därefter. Från och med 1 juli i år finns ett vitesbelopp för företag som inte följer detta. Dessutom finns en mindre uppdatering när det gäller färgmärkning, berättar Björn Collinder. 

Riskbaserad inspektion av lagringstankar – Gerard van der Thiel, Inventure Technologies
Genom att använda riskbaserad inspektion av lagringstankar istället för tidsbaserad inspektion kan man vinna betydande fördelar. Förutom att man får en mycket säkrare anläggning, kan man också sänka inspektionskostnader, sänka underhållskostnader och öka anläggningens tillgänglighet. Liksom vid tidsbaserad inspektion tittar man på återstående livslängd, men skillnaden är att man här även väger in ett antal riskfaktorer som gör att man kan förutse degradering av materialet. Kiwa Inspecta och Inventure Technologies har nu inlett ett samarbete kring detta. 

Inspektion och monitorering för effektiv livslängdsanalys och förebyggande av skador – Jens Gunnars och Roger Wibert, Kiwa Inspecta Technology
På hushållssidan har användningen av IoT kommit långt, men inom industrin är det än så länge inte lika vanligt. Kiwa Inspecta håller nu på att utveckla en ny metod – Impact – som innebär en kontinuerlig och tillförlitlig monitorering av realtidsdata med hjälp av standardiserad dataöverföring. Genom en kombination av monitorering, oförstörande provning och förståelse för degraderingsmekanismer får man både en säkrare anläggning, mer optimerade underhållsaktiviteter, bättre investeringsunderlag och möjlighet att sänka sina kostnader. Intresserad? Kiwa Inspecta letar fler företag som vill delta i utvecklingsprojektet.

Styrning av proteser med hjälp av tankekraft – Max Jair Ortiz Catalan, Chalmers
Torsdagseftermiddagen bjöd också på innovationer inom ett helt annat område. På Chalmers har forskaren Max Jair Ortiz Catalan utvecklat proteser som kan styras med tankekraft. I kombination med AR, Augmented Reality används metoden nu också för att behandla patienter som har fantomsmärtor i förlorade kroppsdelar – något som tidigare varit oerhört svårbehandlat och orsakat stort lidande hos dem som drabbats.
– De som drabbats tycker oftast att det är mycket värre med smärtan än att ha blivit av med ett arm eller ben. Men på det här sättet kan de nu få hjälp, säger Max Jair Ortiz Catalan.

Svets: Nyheter i ISO 15614:2017 – Jonas Kilsmark, Kiwa Inspecta
I september fastställdes en ny utgåva av den internationella svetsstandarden. Den nya utgåvan innehåller flera viktiga ändringar med såväl skärpningar som lättnader på olika områden. Förändringarna omfattar bland annat nya regler för tjocklek, temperatur vid slagprovning och förvärmning. Det som är viktigt att veta är att harmoniseringen mot tryckkärl kommer först i nästa utgåva, så om man arbetar med det bör man fortsätta använda den gamla standarden. 

Tips för snabbare konstruktionskontroll – Christina Persson, Kiwa Inspecta
Genom att göra rätt från början kan man få konstruktionskontroller som går betydligt snabbare.
– Till att börja med måste ritningarna vara läsbara. Det kanske låter som en självklarhet, men det händer alltför ofta att vi får in ritningar som inte är det, säger Christina Persson.
Nästa steg är att se till att alla underlag som krävs finns med och att man gjort en ordentlig riskanalys. Kraven på både detta och hållfasthetsberäkningar har ökat väsentligt.
– Om det handlar om ett kärl som ska stå utomhus måste det kunna klara såväl låga som höga temperaturer och stark vind. Obs! Kom ihåg Gudrun och tänk på att det inte bara blåser från ett håll, säger Christina Persson.

Nytt om brännare och SIL – Torbjörn Jagstedt, Kiwa Inspecta Technology
Kraven på funktionssäkerhet i industrianläggningar har ökat. De ökade kraven berör bland annat cybersäkerhet inklusive krav på sårbarhetsgranskning,
– När Tesla släppte ut sin första bil blev de utsatta för 16 hackerattacker på en halvtimme. Detta är något som vi alla blir utsatta för hela tiden och måste ta på allvar, säger Torbjörn Jagstedt.

Andra förändringar handlar om ökade krav på riskanalys och riskbedömning, ökade krav på säkerhetsfunktioners design och utrustning och ökad knytning till EN IEC 61508/61511. När det gäller FAT, Factory Acceptance Test behöver man nu också motivera om man anser att det inte behövs – till skillnad från tidigare då man bara behövde titta på om det kunde behövas.

Du lever så länge du lär – inspirationsföreläsning med Christer Olsson
Det räcker inte med teknik för att skapa utveckling, innovation och en framgångsrik verksamhet – en organisation är de människor den består av. För att utvecklas måste vi hela tiden reflektera, lära nytt och våga använda vår fantasi. Och för att kunna det krävs en företagskultur och sammanhang där vi känner oss trygga.
– Forskning har visat att de grupper som presterar bäst inte är de med högst IQ eller kompisgrupper, utan de mest högeffektiva grupperna är de där alla känner sig trygga. Är vi otrygga blir vi inte sociala och då kommer inte energin, säger Christer Olsson.

Skador i rostfria dräneringsrör på Nynas – Staffan Eliasson, Nynas och Jan Storesund, Kiwa Inspecta Technology
Genom ett omfattande detektivarbete lyckades Nynas och Kiwa Inspecta tillsammans hitta orsaken till ett läckage i en lågpunktsdränering vid Nynas raffinaderi i Nynäshamn. Skadorna berodde på transkristalin spänningskorrosion, orsakad av klorider – trots att det inte fanns några klorider i systemet. Ett rejält detektivarbete visade att boven i dramat troligtvis var tidigare färskvatten som fram till 2008 tagits ur sjön Muskan. 

Olika föreskrifter för hantering av brandfarliga ämnen – Lars Synnerholm, MSB
MSB:s föreskrifter om Hantering av brandfarlig vätska, hantering av brandfarlig gas och cisterner för brandfarliga vätskor är på väg att ändras – troligen från 1 juli 2018. Men eftersom dessa påverkas av Naturvårdsverkets uppdaterade föreskrift om skydd mot mark och vattenförorening som också träder i kraft den 1 juli 2018 och Boverkets och Arbetsmiljöverkets reglering av cisterner krävs att alla dessa underlag är färdiga först.
– Vi har jobbat mycket med att skrivningar i de två olika föreskrifterna som innebär samma sak ska skrivas på exakt samma sätt. På det sättet minimerar vi risken för olika tolkningar. En annan skillnad är att de allmänna råd som tidigare funnits i föreskrifterna kommer att försvinna och ersättas av handböcker. På så vis får vi möjlighet att uttrycka oss lite friare, säger Lars Synnerholm på MSB.

Additiv tillverkning av metall – Mikael Schuisky, Sandvik
Additiv tillverkning är ett sätt att forma material genom att lägga till material och är det korrekta namnet på tillverkning av former i 3D, oberoende av material. För betong och plast har man redan kommit långt och nu görs stora framsteg även när det gäller metall. I framtiden är det mycket troligt att man även kommer att kunna tillverka mänsklig vävnad på det här viset.

Fördelarna med additiv tillverkning i metall är bland annat minskat spill, minskat behov av lagerhållning, att många komponenter kan byggas som en helhet och att komplicerade funktioner direkt kan byggas in i komponenten. 
– Ett exempel på produkt där additiv tillverkning kan passa bra är en insprutningsdysa till en motor, eftersom en komponent som vanligtvis består av 20 delar då kan tillverkas i en enda del. Eller brännare, där man kan korta stilleståndstiden för en brännarreparation avsevärt med additiv tillverkning, säger Mikael Schuisky på Sandvik.

Information om AFS 2017:3 - Användning och kontroll av trycksatta anordningar – Björn Lindberg, Arbetsmiljöverket
Nu är slutversionen av AFS 2017:3 som behandlar användning och kontroll av trycksatta anordningar färdig och träder i kraft 1 december 2017.  Föreskriften hänger nära samman med AFS 2006:4 om användning av arbetsutrustning och AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete. Eftersom dubbelreglering ska undvikas måste de olika AFS:arna peka på varandra.
– Framöver kommer endast olika typer av kontroll göras, begreppet besiktning försvinner, liksom besiktningsklass C. Några andra nyheter är att vi inför begreppet ”villkor för trycksättning”, att den nya definitionen för när en vätska räknas som gas ändras till 10°C över sin kokpunkt och att förutsättningar för att kunna göra en anborrning/hot tap beskrivs annorlunda, berättar Björn Lindberg på Arbetsmiljöverket. 
Utöver det blir det även hårdare krav på rutiner för fortlöpande tillsyn. Bland annat krävs en livslängdjournal på alla trycksatta anordningar med begränsad livslängd. 

Text: Sara Bergqvist
Foto: Sara Bergqvist och Kiwa Inspecta