Bokningsvillkor för Kiwa Sweden - Academy

Anmälan
Vi bör ha din anmälan senast en vecka före kurs- och seminariestart.
Antalet platser är begränsat, men vi tar emot anmälningar så länge det finns platser kvar.

Avbeställning
Uppdrag som avser utbildning får avbokas utan debitering fram till fjorton (14) dagar före kursstart. Avbokning som sker senare än fjorton (14) dagar före kursstart debiteras med full avgift. Kunden äger dock rätt att ersätta anmäld deltagare med en annan person utan avgift.

Vid för få anmälda deltagare har Kiwa Sweden rätt att ställa in en planerad utbildning. Vid dylika fall har Kunden rätt att återfå hela kursavgiften (gäller ej seminarier). Om avbokningen sker så sent som tre (3) dagar före planerad kursstart har Kunden även rätt till ersättning för eventuella kostnader som må ha uppstått såsom t.ex. bokad resa för deltagare.

Personuppgiftsbehandling
I samband med att Kiwa Sweden AB tar emot anmälan till våra utbildningar eller seminarier kommer vi att dataregistrera vissa personuppgifter.

De uppgifter vi samlar in är namn, födelsedatum, epost, telefonnummer, specialkost/matallergier och postadress.

Dessa uppgifter behövs i vår kommunikation med dig, både som deltagare men även för våra nyhetsbrev och för att göra eventuella utbildningsbevis. Dina uppgifter säljs eller hyrs inte ut till tredje part.

I och med att du godkänner bokningsvillkoren samtycker du till denna registrering.

Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att få besked från Kiwa Sweden AB om vilka personuppgifter rörande dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om dina personuppgifter.

Du har rätt att dra tillbaks ditt samtycke. Du har också rätt att begära att bli glömd. Vi raderar då alla elektroniska uppgifter om dig. Önskar du något av detta ber vi dig kontakta Dataskyddsombudet hos Kiwa Sweden AB. Om du drar tillbaks ditt samtycke eller begär att bli glömd tas du bort ur vårt register. Det innebär också att möjligheten att ta del av våra nyheter eller möjlighet att få nytt utbildningsbevis försvinner.

....

Booking terms and conditions for Kiwa Sweden AB

Booking
We must receive your booking no later than one week before the course or seminar. Seating is limited but we do accept bookings as long as there are places left. 

Cancellation
Assignments relating to education may be cancelled free of charge up to fourteen (14) days prior to the course start. Cancellations made later than fourteen (14) days prior to the course start date will be charged the full fee. The customer owns the right to replace the registered participant with another person without charge.

Kiwa Sweden Ab reserves the right to cancel a scheduled course if the total amount of participants is low. In such cases, the customer has the right to a full refund of the course fee (does not include seminars). If the cancellation is made as late as three (3) days prior to the scheduled start of the course, the customer has the right to compensation for any costs that may have arisen, such as e.g. booked travel for participants.

Privacy policy
When Kiwa Sweden AB receives your application to our courses or seminars, we will collect certain personal data.

The data we collect is: name, date of birth, email, phone number, special diet/allergies and postal address.

This data is required in our communication with you, both as a participant but also for our newsletters and for making diplomas after completing our courses. Your information is not sold or hired to third parties.

By accepting the booking terms, you agree to this data being collected.

According to the Data Protection Ordinance, you have the right to receive information from Kiwa Sweden AB, about what personal data we have concerning you and how we treat it. You also have the right to request that your personal information should be corrected.

You have the right to withdraw your consent or asked to be forgotten. We will then delete all electronic information about you. If you wish to do so, please contact the Data Protection Officer at Kiwa Sweden AB. If you withdraw your consent or request to be forgotten, you will be removed from our registry. It also means that the opportunity to get access to our news or the opportunity to get a new diploma disappears.