Har du koll på vad som krävs av dig och din fastighet?

Industrifastighet

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2017:3 innehåller flera nya eller skärpta krav för trycksatta anordningar. Här är fyra krav som du som fastighetsägare bör ha koll på.

Riskanalyser

AFS 2017:3 ställer krav på att du har en dokumenterad riskanalys för de trycksatta anordningar som finns i din fastighet. Riskanalysen ska utföras av någon med tillräcklig kompetens för uppgiften. Om någon sådan person inte finns inom verksamheten ska en utomstående sakkunnig anlitas.

Kiwas mångåriga erfarenhet från besiktning av trycksatta anordningar ger oss god kompetens för att kunna hjälpa dig med riskanalysen. Vi hjälper dig att identifiera riskkällor och värdera dem. Du får också hjälp att analysera effekten av föreslagna riskreducerande åtgärder. Det ger dig en tryggare arbetsmiljö och minskar risken för olyckor, samtidigt som du uppfyller myndigheternas krav.

Livslängdsjournaler

Kravet på livslängdsjournaler infördes i AFS 2017:3. För att följa kravet behöver du göra en inventering av vilka anordningar som behöver en livslängdsjournal och vilka skademekanismer som behöver övervakas. Du behöver också upprätta och fortlöpande uppdatera livslängdsjournalerna, så att anordningens återstående livslängd kan övervakas.

Livslängdsjournalerna innebär att du får en större kontroll över dina trycksatta anordningar och kan göra egna uppskattningar av anläggningens livslängd. Behöver du hjälp att upprätta livslängdsjournaler hjälper vi på Kiwa gärna till med detta.

Fortlöpande tillsyn

I AFS 2017:3 skärptes kraven på att fastighetsägare aktivt ska arbeta med fortlöpande tillsyn av de trycksatta anordningar som finns i fastigheten. Kortfattat handlar det om att det ska finnas ett program som beskriver vilken utrustning och vilka moment som är aktuella för tillsyn, för att de trycksatta anordningarna ska vara säkra när de är i drift. Allt man gör och har gjort som påverkar säkerheten ska dokumenteras och kunna redovisas vid de återkommande kontrollerna.

Genom att aktivt arbeta med tillsynen ökar du säkerheten, dessutom kan inspektionerna bli färre och risken för kostsamma driftstopp minskar. Den som inte följer regelverket riskerar att få sanktionsavgifter av Arbetsmiljöverket. Kontakta gärna Kiwa om du behöver vägledning i arbetet med fortlöpande tillsyn.

Besiktning av värmeväxlare i undercentraler

Tidigare var värmeväxlare i undercentraler undantagna kravet om återkommande kontroller. I AFS 2017:3 är undantaget borta. Numera är det krav på återkommande driftprov vartannat år för vissa värmeväxlare, bland annat beroende på vilka temperaturer de utsätts för.  Du kan läsa mer om vilka värmeväxlare som omfattas av kravet i Arbetsmiljöverkets föreskrift, eller kontakta oss för att få reda på vad som gäller för dina objekt.

Kontakta oss