14 april 2023

Tuffare kvalitetskrav för besiktning av nya hissar

Nya kvalitetskrav från EA gällande slutlig kontroll och kontroll av enskild hiss enligt hissdirektivet 2014/33/EU (Byggkörning)

EA utvidgade kvalitetskrav för besiktning av nya hissar

Det europeiska samarbetsorganet för ackreditering, EA, har stramat upp villkoren för ackreditering av anmälda organ. Tidigare har det funnits större friheter för respektive ackrediteringsorgan att välja vilken kontrollformsstandard som ska vara kopplad till respektive område, men nya direktiv från EA kommer att vara tvingande inom hela Europa.

Swedac har tidigare haft EN ISO/IEC 17020 som ackrediteringsstandard för rubricerade tjänster. Enligt det nya direktivet från EA krävs nu att delar av EN ISO/IEC 17065 implementeras som tillägg till kraven i EN ISO/IEC 17020. Detta innebär bland annat att fler än en person måste vara inblandade i certifieringsprocessen. Innan ett intyg kan utfärdas måste slutkontrollen/enskild kontroll verifieras av en granskare, en person som tidigare inte varit delaktig i uppdraget, att hissen satts på marknaden på ett korrekt sätt vad gäller dokument och erforderligt underlag för beslut.

Vad innebär de nya kvalitetskraven för nyproducerade hissar för er som kund?

Det tekniska underlaget måste göras tillgängligt för Kiwa Sweden AB innan en besiktning kan påbörjas. Det innebär att ni som kund måste sammanställa underlag till oss i en teknisk fil eller liknande. Det tekniska underlaget/filen skickas till Kiwa via följande länk

Beställ besiktning av nyproducerade hissar

Underlaget måste vi ha oss tillsänt i god tid innan det praktiska besiktningsarbetet kan påbörjas. Det här kommer att öka kvalitén ytterligare för tjänsten och att hissen efter besiktningen uppfyller kraven i hissdirektivet.

Ni som inte har rutiner på plats för att spara underliggande dokumentation digitalt samt upprätta tekniska filer med produktknuten dokumentation över era produkter måste omgående påbörja ert förändringsarbete.

Besiktningsprocessen kommer dock att ta lite längre tid än tidigare då uppdraget ska granskas efter att besiktningen är klar. Det är av största vikt att all dokumentation rätt och oss tillhanda tid, så att det inte fördröjer utfärdandet av intyget/certifikatet. På grund av ändringarna i regelverket kommer uppdragets omfattning att öka vilket medför en tilläggskostnad jfr dagens nivåer.

För direktivet Hissdirektivet 2014/33/EU är det modulerna B (F) slutlig kontroll och G kontroll av enskild hiss som berörs av det nya ackrediteringskravet.