Allt om kemikaliehantering

En man hanterar kemikaliehantering och kemikaliesäkerhet på ett lager visar tumme upp.

En säker kemikaliehantering handlar om att utföra arbetet med kemikalier på ett sådant sätt att man förhindrar att skador på personer eller miljö och omgivning uppstår. I en säker hantering av kemiska och biologiska ämnen ingår 

 • kunskap om lagar som rör kemiska och biologiska ämnen och verksamheter

 • rutiner i arbetet kring dokumentation och klassificering
 • utbildning av olika slag

 • analyser och förståelse kring vilka risker som finns 

 • genomtänkt säkerhetsarbete och kunskap om skyddsutrustning för olika typer av verksamheter.

På Kiwa kan vi hjälpa till med alla de aspekter som krävs för att du ska kunna utföra en säker kemikaliehantering i din verksamhet. På den här sidan kan du få grundläggande information om kemikaliehantering, och vad som krävs för ett bra och säkert arbete. 

Läs mer om alla våra tjänster och utbildningar inom Kemikaliehantering.

Vi kan hjälpa dig med det mesta som handlar om rådgivning, utbildning och dokumentation av kemikalier.  Ta gärna kontakt med oss!

Kontakta oss om kemikaliehantering

Kemikaliehantering - Lagar och regler

Det finns många lagar, föreskrifter och regler som handlar om kemikaliehantering. Lagarna finns i svensk lagstiftning, i EU-lagstiftning och i lagstiftning för EES. I lagstiftningen finns bland annat krav och regler för hur kemiska och biologiska produkter ska hanteras. Olika saker gäller för olika verksamheter, och lagarna utvecklas hela tiden för att öka säkerheten för människor och miljö. Som ansvarig för en verksamhet är man skyldig att se till att lagarna följs.

Lagar för kemikaliehantering kan till exempel handla om 

 • registrering av kemiska ämnen 
 •  bedömningsarbete 
 • hantering av explosiva och brandfarliga ämnen 
 • olika typer av tillstånd 
 • hur kemikalier ska förpackas 
 • märkning av biologiska och kemiska ämnen 
 • klassificering 
 • arbetsmiljörisker i olika typer av verksamheter. 
Lagar och regler kan ibland kännas invecklat och komplicerat för den som inte är 

Säker kemikaliehantering  

Kemikaliesäkerheten handlar bland annat om hantering och förvaring av kemiska ämnen, samt andra åtgärder i en verksamhet som ska skydda både människor och miljö. För att ha en säker kemikaliehantering krävs  

 • kunskap om skyddsutrustning 
 • korrekt förvaring och god hantering 
 • klassificering 
 • tydlig dokumentation i form av säkerhetsdatablad och kemikalieförteckning. 

Vi på Kiwa har lång erfarenhet av säkerhetsarbete i hanteringen av kemikalier. Vi erbjuder flera utbildningar och kurser i kemikaliesäkerhet. Se alla våra kurser här!

Rutiner vid kemikaliehantering 

I arbetet med kemikaliehantering behöver verksamheten ha tydliga rutiner. Goda rutiner gör att dokument hålls uppdaterade, att det är tydligt vem som är ansvarig för vilket område på en arbetsplats och ökar den övergripande säkerheten i arbetsmiljön. De som arbetar med de kemikalier som finns i en verksamhet eller på en arbetsplats behöver veta vilka rutiner som finns.

Tydliga rutiner behövs för 

 • inköp av kemikalier 
 • dokumentation
 • förvaring av kemiska ämnen 
 • inventering
 • användning och hantering 
 • riskanalyser 
 • löpande utbildning över tid.

Riskbedömning i kemikaliehantering 

En riskbedömning görs för att få en uppfattning om de risker som finns i verksamheten - man tittar på vilka riskkällor som finns. En kemisk riskkälla är en omständighet som skulle kunna orsaka en olycka eller skada hälsan på personer i omgivningen. 

I en bedömning ingår att kartlägga  

 • risken för skador på personer som arbetar med en eller flera kemiska produkter 
 • risker för miljön och omgivningen 
 • verksamhetens kemikalier 
 • arbetsmiljön 
 • avfallshanteringen av kemiska ämnen 
 • om lagar och regler följs på rätt sätt. 
Vi på Kiwa utför riskbedömningar där våra rådgivare hjälper dig till ett upplägg som blir mest fördelaktigt för just er. När du väljer att utföra en riskbedömning i din verksamhet får du en bra helhetsuppfattning om hur väl saker i kemikaliehanteringen fungerar. Vi ser bland annat vilka eventuella åtgärder som behövs för att säkerheten ska kunna förbättras. Anlitar du oss följer vi också upp åtgärderna så att det är helt säkert att resultat blivit bra. 

Märkning, farosymboler och faroangivelser 

En viktig del i kemikaliehantering är märkning av olika kemiska ämnen. Det är också viktigt att man känner till och förstår de olika symbolerna som används för att märka ut olika egenskaper hos kemikalierna. Märkningarna kallas för faropiktogram och är standardiserade varningssymboler som används i hela EU. 

I märkningsprocessen ingår även information i text som berättar om vilka egenskaper en kemisk produkt har och hur den ska hanteras. Texten kallas för faroangivelse och är standardiserad på samma sätt som faropiktogrammen. 

I CLP-förordningen är bestämt att symbolerna ska visa vilken typ av produkt det handlar om och att ämnen som blivit klassificerade som farliga ska vara tydligt märkta på ett visst sätt. CLP står för Classification, Labelling and Packaging (klassifikation, märkning och förpackning).

Faropiktogrammen visar om det kemiska ämnet är  

 • explosivt 
 • brandfarligt 
 • miljöfarligt 
 • hälsofarligt 
 • oxiderande 
 • frätande
 • giftigt 
 • skadligt 
 • hälsofarligt 
 • miljöfarligt 
 • förpackat i en gasbehållare. 

Vill du göra en anmälan om märkning eller klassificering av ett ämne? Vi hjälper dig med din anmälan! Läs mer här om du är intresserad av vår rådgivning. 

Skyddsutrustning för kemikaliehantering

Skyddsutrustning i kemikaliehanteringsarbete är viktig för att skydda både personer och omgivningen. Det är alltid arbetsgivaren som ska se till att den typ av skyddsutrustning som behövs i hanteringen är säker, rätt för uppgiften och att den passar de personer som använder den. 

I säkerhetsdatabladet ska det alltid stå tydligt vilken skyddsutrustning som behöver användas under kemikaliehanteringen. 

Se till att skyddsutrustningen är CE-märkt 

En CE-märkning visar att tillverkaren av utrustningen kan garantera att den uppfyller alla de säkerhetskrav som gäller. CE-märkningen finns inom hela EU och enligt lagen ska tillverkaren se till att utrustningen är CE-märkt innan den får säljas eller användas.

Säkerhetsdatablad (skyddsblad) 

Dokumentation är en viktig del i en säker kemikaliehantering. Det finns flera viktiga dokument som enligt lag måste finnas i verksamheten och som måste vara uppdaterade och innehålla rätt typ av information. Säkerhetsdatabladet är ett sådant dokument. 

Säkerhetsdatabladet innehåller information om kemiska produkter, vilka ämnen som klassas som farliga och de hälso- och miljörisker som finns. Dokumentet ska innehålla alla de kemiska produkterna som verksamheten arbetar med.  

Ett säkerhetsblad ska vara enkelt att läsa, tydligt och lättillgängligt för de personer som arbetar med kemikaliehanteringen. Informationen ska stå på svenska och både vara anpassade till svenska villkor och följa de nationella regelverk som finns. 

Rutiner för säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatabladet, eller skyddsbladet, behöver alltid vara uppdaterat så att informationen stämmer. Informationen i skyddsbladet ska stämma överens med informationen på förpackningar med kemikalier och riskerna med kemikalierna ska framgå. Särskilda rutiner för att uppdatera säkerhetsdatabladet bör finnas, så att förändringar i informationen inte missas.

Kemikalieförteckning 

En kemikalieförteckning är ett dokument som innehåller alla de kemikalier som används i en verksamhet. Det är både Arbetsmiljöverket och föreskrifter kring en verksamhetsutövares egenkontoll som ställer krav på att kemikalieförteckningen ska finnas tillgänglig. En kemikalieförteckning ska  

 • ge en tydlig överblick över alla kemikalier som finns i verksamheten 
 • beskriva tydligt vilka kemikalier som utgör en risk 
 • finnas tillgänglig för all personal som arbetar med kemikaliehantering i verksamheten. 

En kemikalieförteckning kan finnas både i pappersform och digitalt - det viktigaste är att den är uppdaterad och lättillgänglig för de personer som behöver kunna komma åt den. I förteckning ska de här uppgifterna alltid finnas med: 

 • Namn på produkten. 
 • Produktens användningsområde och omfattning. 
 • Information om vilka skador produkten kan leda till för människor och miljö. 
 • En korrekt klassificering för produkten.  

Kiwa hjälper dig med kemikalieförteckning! 

Det är viktigt att kemikalieförteckning blir rätt. Vi på Kiwa hjälper dig med förteckningen i allt från planering till genomförande. Beroende på vad din verksamhet behöver kan vi också göra en stickprovsbaserad bedömning av kemikaliehantering, förvaring och säkerhetsdatablad. 

Kemikaliekontroll - en säkerhetsutredning 

En kemikaliekontroll är en typ av säkerhetsutredning som görs för en bedömning av kemikaliehanteringen. I Kiwas kemikaliekontroll ingår en grundlig inspektion i din verksamhet 

 • kontroller av saker som säkerhetsdatablad, märkning, första hjälpen-utrustning, skyddsutrustning, förvaring och kassering av kemikalier 
 • förslag till skriftliga rutiner för inköp av kemikalier och mottagande av kemikalier 
 • rådgivning kring hur ni arbetar med er egen riskbedömning 
 • en översikt av de krav som är mest relevanta för er. 

Kontrollen är en paketlösning som ger dig en bra överblick och status för kemikaliehanteringen. Efter vår inspektion får ni en rapport där vi beskrivit resultatet och eventuella brister. Ni får även konkreta tips på hur ni ska följa regelverket.  

Vår kemikaliekontroll hjälper er verksamhet att förbättra arbetet och vi tar fram en tydlig dokumentation som även kan delas med myndigheter vid exempelvis en tillsyn. 
Läs mer om eller boka vår kemikaliekontroll här! 

Utbildning kemikaliehantering

En säker kemikaliehantering kräver kunskap. Personer på en arbetsplats behöver bland annat rätt kunskap om riskhantering, förvaring av kemikalier, dokumentation och förståelse för hur man läser ett säkerhetsdatablad.  

Vi på Kiwa erbjuder flera olika typer av utbildningar i kemikaliehanteringens olika delar. Vi ger grundkurser i kemikaliehantering, utbildning i farligt avfall, håller företagsinterna kurser och ordnar seminarier.  

Mer information?

Vi kan hjälpa dig med det mesta som handlar om rådgivning, utbildning och dokumentation av kemikalier.  Kontakta oss så berättar vi mer! 

Kontakta oss om kemikaliehantering

Läs mer om Kemikaliehantering