Svenska typgodkännande för kranar och vattenförsörjningssystem

vatten handflata.jpg

Det svenska typgodkännandet (STA) för kranar och vattenförsörjningssystem visar att produkten uppfyller en minimumuppsättning av reglerings-, teknik- och säkerhetskrav.

Vem är svenska typgodkännande för?
Typgodkännande är ett svenskt certifieringssystem för bedömning och kontroll av att byggprodukter uppfyller kraven i de svenska byggreglerna.

Typgodkännandet kan vara av intresse för tillverkare av kranar och vattenförsörjningssystem som produceras för den svenska marknaden. Ett typgodkännande från Kiwa är en ackrediterad certifiering. Att arbeta med produkter som har certifierats av Kiwas typgodkännande stöder fastighetsägare och användare vid validering av att en byggprodukt uppfyller de svenska byggreglerna när den används och installeras i enlighet med avsedd användning.

Om svenska typgodkännande
I Sverige visar ett typgodkännande för kranar och vattenförsörjningssystem att produkten uppfyller en minimumuppsättning av reglerings-, teknik- och säkerhetskrav. Typgodkännandet kan visa att byggprodukterna uppfyller kraven i lagstiftningen när CE-märkningen inte kan användas, d v s när det inte finns någon harmonisk europeisk standard för den.

I samband med typgodkännandet måste det finnas ett tredjepartsinspektionsorgan som är ackrediterat för uppdraget. Kontrollorganets uppdrag är att genomföra fabriksproduktions- kontroll baserat på certifieringssystemet. Kiwa Certification AB är ett sådant ackrediterat kontrollorgan.

Typgodkännande som intygar en produkts överensstämmelse är giltigt i 5 år så länge de fastställda kraven är uppfyllda. Ett ackrediterat kontrollorgan kommer att genomföra årlig övervakning vid tillverkningsanläggningen för att kontrollera att godkännandet kontinuerligt uppfylls.

Lagar och standarder relaterade till typgodkännande

  • Plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
  • Boverkets byggregler (BFS 2011:6 med ändringar)
  • Boverkets föreskrifter och allmänna rekommendationer för typgodkännande (TYP, BFS 2013:6)

Fördelar med våra typgodkännandetjänster

  • Typgodkännande är det enklaste sättet att visa att en produkt uppfyller kraven i lagstiftningen.
  • Typgodkännande tillhandahåller ett tekniskt dokument som hjälper fastighetsutvecklare att identifiera godkända produkter som uppfyller de svenska byggregleringskraven.
  • Hela processen kan genomföras på en enda basis, såsom tjänster som rör ansöknings- och behandlingssystem, provning, inledande inspektion och övervakning av typgodkännandebeslutet.
  • Spara tid och kostnader genom att kombinera detta godkännande med andra certifieringstjänster för byggprodukter, såsom energiklassificering av sanitetsarmatur och alla relaterade övervakningsinspektioner.