Allmän princip 1: CSR Performance Ladder Nivå 3-certifiering

Den första allmänna principen på Kiwas CSR Route 2025 är att Kiwa-länderna certifieras enligt nivå 3 i CSR Performance Ladder.

CSR Performance Ladder är ett certifikat för ledningssystem. Det möjliggör kontinuerlig utveckling av 31 CSR-relaterade teman, från anställdas hälsa och säkerhet till hantering av barnarbete, och från konsumenternas integritet till energianvändning och utsläpp. Organisationer kan certifieras på fem nivåer, beroende på omfattningen av vidtagna åtgärder.

Vår ambition är att år 2025 ska 80 % av vår omsättning realiseras i länder som är certifierade enligt nivå 3 i CSR Performance Ladder.

Var vi befinner oss just nu

Kartan nedan visar de Kiwa-länder som för närvarande är certifierade. Alla nämns i vårt CSR Performance Ladder-certifikat. Ett antal Kiwa-kontor förbereder sig för närvarande för förstagångscertifiering. Vi är på god väg att nå vårt mål!

kiwa-countries-level-3-csr-performance-ladder.jpg

Fokuspunkter

Kiwa-kontor som har certifierats enligt CSR Performance Ladder Nivå 3, eller som förbereder sig för det, gör också ett åtagande för tre fokuspunkter, var och en med sina egna ambitioner:

  1. Minska vårt CO2-avtryck
  2. Förbättra medarbetarnas hälsa och nöjdhet
  3. Öka våra tjänsters inverkan på hållbarhet
1. Minska vårt CO2-avtryck

För att minska vårt CO2-avtryck har vi formulerat åtgärder med tillhörande mål och tidsramar. Åtgärderna vi vidtar inkluderar användning av grön energi, minskad materialanvändning, minskade utsläpp vid affärsresor och hållbara reseprotokoll i Kiwa-länderna. Vårt slutmål är en koldioxidneutral verksamhet för hela Kiwa senast 2035. 

2. Förbättra medarbetarnas hälsa och nöjdhet

När det gäller att förbättra våra kollegors hälsa och säkerhet har våra ambitioner inte förändrats. Vi strävar efter noll dödsfall eller livsförändrande skador. Dessutom kommer våra åtgärdsplaner för riskbedömning av hälsa, säkerhet och miljö (HSE) att vara uppdaterade.

För att bedöma våra kollegors engagemang och vid behov vidta åtgärder inom detta område, bör betyget för Kiwas medarbetarenkät och light- versionen av enkäten ligga på ≥ 7,5 i genomsnitt.

Vårt fokus ligger också på mångfald och inkludering enligt ”rättvisa arbetsnormer och anbudsförfaranden”. Vi strävar efter en balanserad representation av kvinnor, både vad gäller det totala antalet anställda och på chefspositioner.

3. Öka våra tjänsters inverkan på hållbarhet

Vi fokuserar på att öka våra tjänsters hållbarhetspåverkan. Vi har satt upp mål för 2025 och formulerat åtgärder för att skapa medvetenhet och anpassa hållbarhetsramverket till företagets affärsstrategi.

Reducing-our-CO2-footprint.png

Improving-employee-health-and-satisfaction.png

Enlarging-impact-services-sustainiblity.png