Miljövarudeklaration EPD för byggprodukter

epd-miljoproduktdeklaration-plastror-690pxl.jpg

Genom en miljöproduktdeklaration EPD (Environmental Product Declaration) får tillverkaren möjligheten att visa upp produktens miljöpåverkan under hela sin livstid, bland annat energianvändning, utsläpp av växthusgaser och återvinningspotential.

Kontakta oss om miljöproduktdeklarationer

 

EPD visar produktens miljöpåverkan

En EPD tas fram med hjälp av produktens livscykelanalys. Informationen och datan beskriver produktens miljöprestanda och verifieras av en oberoende tredje part. En EPD kan peka ut miljömässig förbättringspotential över hela produktionskedjan. EPD ökar konkurrenskraften, främjar företagarnas image och strävan mot att nå sina hållbarhetsmål.
Miljövarudeklarationer (EPD) är typ III miljödeklarationer och regleras av standarden SS-EN ISO 14025. Produkter värderas på basis av en produkts kategoriregel (Product Category Rules – PCR) som säkerställer att produkter från samma grupp/art analyseras på samma sätt. Det garanterar att den deklarerade informationen grundas på samma livscykelanalys (LCA) -regler och samma miljö- och klimatindikatorer. EPD för byggprodukter använder standarden SS-EN 15804:2012+A2:2019 som PCR.

Finns det några lagkrav för EPD?

Vem behöver EPD (Environmental Product Declaration)?

Främst för byggvarutillverkare som vill visa upp produktens miljöpåverkan och dess lämplighet för miljöcertifieringssystem som t.ex. Miljöbyggnad eller Breeam blir EPD ett grundläggande verktyg. För miljövarudeklaration byggprodukter är EPD relevant för att bedöma byggnadens klimat- och miljöpåverkan under sin livstid. Därutöver kan EPD ge fördelaktiga värde för produkter som ska ingå i en klimatdeklaration för byggnader. Exempel på miljöpåverkanskategorier kan vara global uppvärmningspotential, försurningspotential, resursbehov etc.

Vad visar en EPD miljöproduktdeklaration?

EPD tillhandahåller information om levnadslängd och effekterna av underhåll för  byggprodukter. Dessutom ger EPD information om användningen av sekundära material, bränsle, förnybar energi och material i produktionen. En miljöproduktdeklaration avslöjar hur pass återbrukbart ett material är. Det möjliggör för arkitekter, projektörer och byggare att skapa hållbara byggnader som kan ingå i det cirkulära byggandet.

Läs mer vad en EPD Miljövarudeklaration är

Förenkla upphandling av byggmaterial

Upphandling av byggmaterial utifrån hållbarhetskrav blir lättare om det finns miljövarudeklarationer för byggprodukter som blir jämförbara med varandra eftersom EPD använder samma PCR och livscykelfaser. För att jämföra olika byggprodukter är det viktig att känna till vilka ytterligare material och arbeten det krävs för att skapa samma produktprestanda och vilka skillnader det finns i hänseende till produktens levnadslängd, underhåll, återbruk eller avfallshantering.

Mer om fördelarna med EPD här

European Green Deal: EPD underlättar CSRD-direktivet

EPD blir obligatoriska i allt fler länder, speciellt inom Europeiska Unionen. Med den nya European Green Deal och Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ställs krav på rapportering av prestationsförmågan och påverkan inom den ekologiska och sociala hållbarheten av större företag. Här kan informationen och datan som ligger till grund för EPD ingå i hållbarhetsrapporten och underlätta rapporteringsprocessen.

Mer information hur du tar fram miljövarudeklaration byggprodukter finns här 

Mer information?

Är du tillverkare eller distributör av byggprodukter och behöver en miljövarudeklaration? Vill du veta mer om CSRD och EPD? Ta gärna kontakt med oss!

Kontakta oss om EPD:er