Finns det EPD lagkrav för byggprodukter i Sverige?

Kiwa-FI-EPD-ymparistoseloste.jpg

Till dags dato finns det inga specifika lagkrav för EPD som tvingar fram användning av miljövarudeklarationer för byggprodukter i Sverige. Trots avsaknaden av formella lagkrav, spelar miljövarudeklarationerna en allt större roll i flera sammanhang där miljö- och hållbarhetskriterier är avgörande, exempelvis inom offentlig upphandling och vid miljöcertifiering av byggnader.

EPD:ers betydelse trots brist på lagkrav

Även utan formella lagkrav för EPD:er i Sverige, är miljövarudeklarationerna centralt viktiga inom samhällsbyggnadssektorns regelverk. Särskilt underlättar EPD:n detaljerad rapportering om en byggprodukts klimat- och miljöpåverkan, vilket är ett krav i vissa regelverk såsom klimatdeklarationer för byggnader. För en klimatdeklaration kan generisk klimatdata från Boverkets klimatdatabas användas fär att beräkna en byggnads klimatpåverkan, som har framtagits för en hel produktgrupp, exempelvis betong. En EPD ger mer exakt data för en specifik produkt som t.ex. transportbetong C30/37 från en speciell betongfabrik.

Gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan, framtida lagkrav och regelverk

Boverket utreder möjligheten för att införa framtida gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan, planerade att implementeras senast 2027 eller till och med tidigare. Ska en byggnad efter detta ha en lägre klimatpåverkan kan en miljövarudeklaration (EPD) spela en större roll för att identifiera byggprodukter som uppfyller de nya, striktare kraven, eftersom EPD ger 25 % lägre värden jämfört med generiska klimatdata.

Pågående revidering av Byggproduktförordningen

Just nu pågår arbetet med att reviderar Byggproduktförordningen. Förslaget som diskuteras utgår ifrån att den tekniska prestandadeklarationen, som förordningen kommer att kräva att en produkt har, också innehåller en bedömning om produktens miljö- och klimatpåverkan.

Var hittar man EPD:er (Environmental Product Declaration)?

Alla epd-programoperatörer har sitt eget register där de publicerar sina EPD:er. Kiwa Ecobility experts, som också är epd-programoperatör, har en databas där man kan hitta de EPD:erna som Kiwa har utfärdat (Datenbank EPDs | Kiwa).

Alla epd-programoperatörerna publicerar dessutom sina EPD:er i en stor databas som samlar EPD:erna från hela Europa, så också Kiwa (ECO PORTAL - Eco Platform).

Mer information?

Är du tillverkare eller distributör av byggprodukter och behöver en miljövarudeklaration? Vill du veta mer om CSRD och EPD? Ta gärna kontakt med oss!

Kontakta oss om EPD:er