Fördelar med EPD, Environmental Product Declaration

EPD visar vattenkranars miljöpåverkan under byggproduktens livscykel.

 

Miljövarudeklaration (EPD) beskriver produktens livscykel, klimat- och miljöpåverkan och visar möjligheterna till förbättring. Den informerar om användningen av primära och sekundära material, fossilt bränsle och förnybar energi i produktionen och avslöjar hur pass återbrukbart ett material är. Det möjliggör för arkitekter, projektörer och byggare att skapa hållbara byggnader som kan ingå i det cirkulära byggandet. Produkten som är deklarerad med en EPD och har samma PCR (Product Category Rules) som grund kan jämföras lättare. Det är för att EPD synliggör vilka ytterligare material och arbeten det krävs för att skapa samma produktprestanda och vilka skillnader det finns i hänseende till produktens levnadslängd, underhåll, återbruk eller avfallshantering.

Minska produktens miljöpåverkan, öka konkurrenskraften med EPD

Med hjälp av EPD öppnas nya marknader upp som uppstår med syftet att skapa hållbara och cirkulära byggnader. På så sätt kan en miljövarudeklaration öka produktens konkurrenskraft. Den produktspecifika klimatdata av EPD ingår med fördel i miljöcertifieringssystem och klimatdeklarationer eftersom den är 25% lägre än de generiska miljö- och klimatvärdena. Den specifika klimatdatan som finns i EPD kan användas för att redovisa byggnadens faktiska klimatpåverkan bättre, enligt Boverket. Läs mer på Boverkets hemsida. 

CSRD-direktivet - internationella hållbarhetsdirektiv 

För många länder men speciellt inom den Europeiska Unionen blir EPD alltmer obligatoriska, särskilt med den nya European Green Deal och CSRD-direktivet (Corporate Sustainability Reporting Directive). Där ställs krav på att större företag ska kunna redovisa sin miljöprestanda, sin ekologiska och sociala hållbarhet över tid. Samma information och data som ligger till grund för en EPD kan även ingå i andra hållbarhetsrapporter, något som man kan dra nytta av för att underlätta rapporteringsprocessen.

 

Mer information?

Vill du ta fram en EPD till din byggprodukt? Eller vill du veta mer om CSRD och EPD? Ta gärna kontakt med oss!

Kontakta oss om EPD