Vad är EPD Miljövarudeklaration?

EPD visar fönstrens miljöpåverkan under byggproduktens livscykel.

EPD (Environmental Product Declaration) tas fram med hjälp av produktens livscykelanalys (LCA). Datan beskriver produktens miljöprestanda och verifieras av en oberoende tredje part.

Miljöproduktdeklarationer (EPD) är typ III miljödeklarationer och regleras av en standard kallad SS-EN ISO 14025. Produkter värderas på basis av en produktkategoriregel (Product Category Rules – PCR) som säkerställer att produkter av samma sort analyseras på samma sätt. Det garanterar att den deklarerade informationen grundas på samma LCA-regler och samma miljö- och klimatindikatorer. EPD för byggprodukter använder standarden SS-EN 15804:2012 + A2:2019 som produktkategoriregel. 

En standard kan jämföras med en omfattande checklista över vad som ska finnas i en livscykelanalys (LCA). Benämningen SS i standardnumret betyder att det är en svensk standard, EN att det även är en europeisk standard.

Livscykel av byggprodukter
Livscykel av byggprodukter

Vad deklareras med en EPD?

Riktlinjer för LCA finns i standarden SS-EN 15804:2012 + A2:2019 som även beskriver hur EPD ska vara uppbyggd och vilka moduler för livscykelskeden som ska ingå (systemgränsen).

Till exempel, EPD-typen som kallas för "Cradle to gate with modules C1-C4 and module D" innehåller modulerna A1-A3 +C +D och utgör minimikravet på moduler att deklarera.

Dessa livscykelskeden är

  • produktskedet som omfattar råmaterialutvinning, transport och tillverkning (A1-A3) som är de tre första modulerna av produktionsskedet,
  • hantering av produkt vid slutskedet, rivning och demontering, transport, avfallshantering (C), och
  • återvinning utanför systemgränsen (D), d.v.s. återbruk, återvinning och recycling efter produktens livscykel.

Produktens miljöpåverkan bedöms, LCA tolkas och EPD granskas

Inom dessa moduler ska minst 13 miljöpåverkanskategorier analyseras, t.ex. utsläpp av koldioxid (CO2), markanvändning, försurning och vattenförbrukning.

Dessa resultat utifrån livscykelanalysen ska sedan interpreteras t.ex. i hänseende till vilka livsskeden eller material som utgör den största miljöpåverkan. LCA-resultaten synliggör också de förbättringspotentialer som finns i produktens livscykel.

Analysens resultat och innehållet i EPD granskas sedan av en oberoende tredje part. Granskningen som kallas för verifiering undersöker om innehållet uppfyller formella krav och om resultaten och interpretationen är plausibel.

 

Mer information?

Är du tillverkare eller distributör av byggprodukter och behöver en miljövarudeklaration? Vill du veta mer om CSRD och EPD? Ta gärna kontakt med oss!

Kontakta oss om EPD:er